سؤالات فصل نهم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

سؤالات فصل 9  علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1 ) موقعیت هر نقطه در کره ی زمین را چگونه مشخص می کنند ؟

2 )اگر فاصله دو نقطه در روی نقشه ای به مقیاس 10000 : 1 ، 60 میلیمتر باشد ، در سطح زمین فاصله آن دو نقطه چقدر است ؟

3 )کدام نقشه ها در علوم زمین کاربرد فراوان دارند؟

4 ) اگر ارتفاع نقطه ی « ب » 300 متر و ارتفاع نقطه ی « ت » 700 متر باشد با توجه به اینکه فاصله ی بین این دو نقطه در روی نقشه 20 میلیمتر و فاصله ی نقطه ی « ب » تا « م » 6 میلیمتر می باشد ، مطلوب است محاسبه ارتفاع نقطه ی « م » ؟

5) با توجه به اطلاعات سؤال4 و اینکه مقیاس نقشه 10000 : 1 می باشد ، مطلوب است محاسبه ی درصد شیب بین دو نقطه ی « ب» و «ت» ؟

6 )شکل چین ها در نقشه های زمین شناسی به چه عواملی بستگی دارد ؟

7) طول و عرض جغرافیایی را جداگانه تعریف نموده و مبنای هر کدام را نام ببرید .

8) موقعی که در گرینویچ ساعت 6 صبح است در شهر دیگری که روی طول جغرافیایی 60 درجه شرقی قرار گرفته ساعت چند خواهد بود؟

9) تفاوت نقشه های توپوگرافی با نقشه های جغرافیایی در چیست ؟

10) منظور از مقیاس نقشه چیست ؟ و به چند صورت آن را نشان می دهند ؟

11) نقشه های کوچک مقیاس را با نقشه های بزرگ مقیاس مقایسه نمایید.

12) مقیاس 1000000 : 1 را به صورت ترسیمی نشان دهید .

13) چرا در نقشه های کوچک مقیاس از علائم قرار دادی استفاده می کنند ؟

14) منظور از منحنی تراز یا منحنی میزان چیست ؟

15) فاصله تراز را با ذکر مثال تعریف کنید .

16) مهمترین کاربرد نقشه های توپوگرافی در زمین شناسی چیست ؟ چه تفاوتی با نقشه های زمین شناسی دارند ؟

17) کاربردهای نقشه های زمین شناسی را ذکر کنید

18) برای تهیه ی نقشه های زمین شناسی به چه اطلاعاتی نیاز داریم ؟

19) دقت یک نقشه زمین شناسی به چه عواملی بستگی دارد ؟

20) در چه مناطقی تهیه ی نقشه های زمین شناسی مشکل و در چه مناطقی آسان است ؟ چرا ؟ شرح دهید .

21) نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی چه اهمیتی در تهیه نقشه های زمین شناسی دارند ؟ شرح دهید .

22) منظور از همبری یا کنتاکت بین لایه ها چیست ؟

23) در چه صورتی خط همبری در نقشه های زمین شناسی ، موازی با منحنی های تراز است ؟

24) در چه صورتی خطوط همبری در نقشه های زمین شناسی ، به صورت دو خط موازی منحنی های تراز را قطع می کنند ؟

25) در نقشه های زمین شناسی ، چین های : الف) با محور افقی ؛ ب ) تاقدیس با محور مایل ؛ ج) ناودیس با محور مایل را چگونه مشخص می کنند؟

26) شیب پهلوهای چین در چین های : الف ) ناودیس ؛ ب) تاقدیس ، ج) برگشته ، چگونه است ؟

27) طرح همبری لایه ها گنبد های ساختمانی ( تاقدیس های گنبدی شکل) و حوضه های ساختمانی ( ناودیس های کاسه مانند) ، چگونه است ؟

28) گسل ها در نقشه های زمین شناسی داری چه ویژگی هایی میباشند ؟

/ 0 نظر / 1915 بازدید