سؤالات فصل هفتم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

فصل 7 : سنگ های رسوبی

1) چهار ویژگی اصلی سنگ های رسوبی ذکر کنید .

2) عوامل اصلی حمل و فرسایش رسوبات را نام ببرید .

3) اهمیت سنگ های رسوبی را در هشت بند ذکر کنید .

4) نسبت فراوانی سنگ های رسوبی کره زمین به ترتیب عبارت است از :

الف) شیل سنگ ها ............. درصد ؛ ب) ماسه سنگ ها ................ درصد ؛ ج ) سنگ آهک ................ درصد

5) منشأ رسوبات دریایی ذکر کرده و بنویسید کدامین منشأ درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است ؟

6) مهمترین کانی های تشکیل دهنده سنگ های رسوبی را نام برده و بنویسید هر کدام از این کانی ها کدامین سنگ های رسوبی کره زمین را تشکیل می دهند ؟

7) منشأ هر کدام از کانی های زیر را به اختصار شرح دهید .

الف) کانی های رسی :...........................................................................................................................................................................

ب) کوارتز موجود در ماسه سنگ :........................................................................................................................................................

ج ) اوپال : .......................................................................................................................................................................................

د ) فلینیت : .......................................................................................................................................................................................

8) واکنش شیمیایی مربوط به تشکیل کانی کلسیت را نوشته و بنویسید در تشکیل این کانی چه شرایطی لازم است ؟

9) برای تشکیل کانی های هالیت و ژیپس چه شرایطی لازم است ؟

10) بعضی از جانداران ، در کم وزیاد کردن املاح محلول در آب دخالت دارند ، به اختصار نظر خود را در این رابطه بنویسید .

11) آب به چه صورت هایی مواد را حمل می کند و چه زمانی آن ها را ته نشین می کند ؟

12) اندازه ی دانه هایی که به محیط رسوبی برده می شوند به چه عواملی بستگی دارند ؟

13) منظور از جور شدگی و گردشدگی چیست ؟ چه عواملی در آنها نقش دارد ؟ با ذکر مثال .

14) دیاژنز چیست ؟ به چه صورت هایی دیده می شود ؟ نام ببرید .

15) سیمانی شدن در سنگ های رسوبی را با ذکر مثال شرح دهید .

16) فرایندهای ................. و ..................... سنگی شدن می نامند .

17) منظور از متراکم شدن در فرایند دیاژنز چیست ؟

18) فرایند تبلور دوباره در کدام سنگ ها بیشتر دیده می شود ؟

19) در چه صورتی اکسید های آهن بصورت هماتیت و لیمونیت در می آیند ؟

20) ارزش عملی دیاژنز را به اختصار شرح دهید .

21) بافت های آواری و غیر آواری را با یکدیگر مقایسه کنید .

22) کوکینا چگونه بافتی دارد ؟ به اختصار شرح دهید ؟

23) ذرات دانه درشت را با ذکر اندازه ی آنها نام ببرید .

24) ذرات دانه متوسط چه نامیده می شوند ؟ اندازه ی این ذرات چقدر است ؟این ذرات چه سنگی را تشکیل می دهند؟

25) ذرات دانه ریز را با ذکر اندازه ی آنها نام برده و بنویسید هر کدام از این ذرات در ترکیب چه سنگ ها یی قرار دارند ؟

26) شیل سنگ ها از چه کانی هایی تشکیل می شوند ؟ برای تشکیل اینگونه سنگ ها چه محیطی لازم است ؟

27) شیل ها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ اساس این تقسیم بندی را به اختصار شرح دهید .

28) موارد استفاده شیل سنگ ها « رس ها» را شرح دهید .

29) گِلسنگ و سیلت سنگ را با همدیگر مقایسه کنید .

30) سیمانی که در ترکیب ماسه سنگ ها شرکت دارد از چه جنسی است ؟

31) ماسه سنگ کوارتز آرنیت را با ماسه سنگ آرکوز مقایسه کنید .

32) چه دلیلی داریم که میگوییم : ذرات تشکیل دهنده ی ماسه سنگ آرکوز مسافت زیادی را طی نکرده اند ؟

33) چرا ماسه سنک آرکوز خاص مناطق خشک است ؟

34) موارد استفاده ماسه سنگ ها را شرح دهید ؟

35) کنگلومرا و بِرش را با همدیگر مقایسه کنید .

36) سنگ های رسوبی شیمیایی به چند گروه تقسیم شده ؟ به اختصار شرح دهید .

37) رسوب گذاری و تشکیل بلورهای کربنات کلسیم به چه عواملی بستگی دارد؟شرح دهید.

38) تراورتن چگونه سنگی است ؟ علت وجود حفره های متعدد در این سنگ نشانه ی چیست ؟

39) نحوه ی تشکیل تراورتن را شرح دهید ؟

40) موارد استفاده ی تراورتن را ذکر کنید .

41) فرایند دولومیت زایی را با ذکر واکنش شیمیایی آن شرح دهید .

42) چرت غیر آلی چگونه سنگی است ؟ فرایند تشکیل و موارد استفاده ی آنرا بنویسید .

43) سنگ های تبخیری به کدام گروه سنگ ها گفته می شود ؟ با ذکر دو مثال مهم شرح دهید .

44) گل سفید چگونه سنگی است نحوه ی تشکیل آنرا به اختصار شرح دهید .

45) چرت آلی چگونه بوجود می آید ؟

46) چرا بیشتر نرم تنانی که پوسته آهکی دارند در آب های گرم و بیشتر موجوداتی که پوسته سیلیسی دارند در آب های سرد زندگی می کنند؟

47) مراحل تشکیل زغال سنگ را به ترتیب و به اختصار شرح دهید .

48) چرا رگه های زغال سنگی را معمولاً در میان لایه های رسوبی می توان یافت ؟

/ 0 نظر / 183 بازدید