سؤالات فصل ششم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

فصل 6 : ماگماتیسم و سنگ های آذرین

1) عوامل مؤثر در ذوب سنگ ها را ذکر کنید؟و بنویسید هر کدام چگونه باعث ذوب سنگ ها می شوند .

2) ذوب ناقص را تعریف کنید.

3) ترکیب شیمیایی سنگ های آذرین به چه عاملی بستگی دارد؟و در چه صورت می توان به سادگی به آن پی برد؟

4) چرا سنگ های آذرین اسیدی ظاهری روشن دارند در حالی که سنگ های آذرین بازیک ظاهری تیره دارند ؟

5) چرا وقتی ماگما شروع به سرد شدن می کند ، ترکیب آن تغییر می کند؟

6) به عقیده Bowen بیشتر ماگماها ترکیب ................ دارند . او در آزمایش های خود مشاهده کرد نخستین کانی هایی که از سرد شدن ماگا حاصل میشوند ، ............... و پلاژیوکلاز ............. دار است .

7) سنگ آذرین درونی در دست داریم که کانی های اصلی آن آمفیبول ، پیروکسن و فلدسپات های سدیم و کلسیم می باشد. مطلوب است :                                 الف) نام سنگ ......................         ب) بافت آن ............... است .                          ج) نام سنگ معادل بیرونی آن.............    د) ترکیب آن.............. میباشد.

8) با توجه به سری واکنش بوون ، کامل کنید :

الف)    پیروکسن → مایع مذاب باقیمانده + .................

ب )    .................. → مایع مذاب باقیمانده + پیروکسن 

ج )    بیوتیت → مایع مذابباقیمانده + ..................

9) با توجه به سری واکنش بوون علت ایجاد سنگ های آذرین مختلف چیست ؟

10) بافت یک سنگ آذرین به ............... ، شکل و ....................... در سنگ اشاره میکند.

11) سنگ های آذرین نام برده شده دارای چگونه بافتی هستند ؟ علت تشکیل هر نوع بافت را شرح دهید .

الف) اُبسیدن :

ب) دیوریت :

ج ) پوکه معدنی :

د ) ریولیت :

هـ) آندزیت :

12) بافت پورفیری چگونه بافتی است ؟ چگونگی تشکیل این بافت را شرح دهید.

13) سنگ های آذرین بر اساس چه ملاک هایی طبقه بندی می کنند؟

14) در مورد سنگ بازالت به سؤالات زی پاسخ دهید :

الف ) اصلی ترین کانی های سازنده این سنگ :............................... ، ........................ و.......................... .

ب) بافت آن :..............................                   ج) ترکیب شیمیایی آن :..................................     

 د) نام سنگ معادل درونی آن : .......................

15) سنگ آذرین بیرونی در دست داریم که دارای 30 % کوارتز ، 40% ارتوز ، 20% پلاژیوکلاز سدیم دار و 10% میکا و آمفیبول می باشد .

مطلوب است :

الف) نام سنگ ...................... ب) بافت آن ............... است . ج) نام سنگ معادل درونی آن............. د) ترکیب آن.............. میباشد.

16) نام و ترکیب شیمیایی سنگ آذرین درونی که بیشتر از 95% الیوین دارد ، چیست ؟

الف ) بازلت ، بازی ب) آندزیت ، خنثی ج) پریدوتیت ، فوق بازی د) گرانیت ، اسیدی

17) از لحاظ بافت و ترکیب شیمیایی ریولیت و دیوریت را با همدیگر مقایسه کنید .

18) پگماتیت ها چگونه سنگ های آذرینی هستند و ترکیب چه نوع سنگ آذرینی را دارا می باشند ؟

19 ) اهمیت پگماتیت ها به چه منظور است ؟ در چه مناطقی تشکیل می شود ؟ در ایران در کدام مناطق بیشتر یافت می شود ؟

20) موارد استفاده ی گرانیت و گابرو را نوشته و علت آنرا شرح دهید .

21) از رگه های ..................... در صنایع شیشه سازی و از رگه های .................... در صنایع چینی سازی استفاده می شود .

22) موارد استفاده و علت استفاده ار سنگ های پوکه معدنی و سنگ پا را ذکر کنید .

23) معدن مس سرچشمه و معدن طلای آستانه اراک چگونه بوجود آمده اند؟

24) چرا می گوییم سنگ های آذرین نقش اساسی در تأمین غذای انسان داشته اند؟

25) چرا چشمه های آبگرم در اطراف کوه های آتشفشانی می بینیم با ذکر دو مثال در ایران شرح دهید.

26) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید :

a) منظور از ماگماتیسم چیست ؟

b) چرا اطلاعات ما در باره ی فعالیت های درونی زمین کمتر از فعالیت بیرونی آن است؟

c) منظور از ساخت های آذرین چیست ؟

d) سنگ های درونگیر به کدام گروه از سنگ ها گفته می شود؟

e) ساخت های آذرین به چند گروه تقسیم می شوند؟

f) ساخت های آذرین توده ای را با همدیگر مقایسه کنید .

g) ساخت های آذرین صفحه ای را با همدیگر مقایسه کنید .

h) پدیده ی ذوب و تبلور را باهمدیگر مقایسه کنید.

j) چرا سنگ های تشکیل دهنده ی باتولیت ها اغلب درشت بلور هستند؟

k) چگونه باتولیت ها در سطح زمین ظاهر میگردند؟

l) در اثر ذوب یک نمونه سنگ چه تغییراتی در آن حاصل می گردد؟

/ 0 نظر / 109 بازدید