پاسخنامه سؤالات فصل ششم علوم زمین سال چهارم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالاتمربوط به فصل ششم علوم زمین سال چهارم تجربی

1 ) رفتار سنگها به دو صورت خمیری و شکننده است و عوامل متعددی مانند ترکیب و بافت سنگ ، فشار ، دمای محیط و آب در میزان آین گونه تغییرات نقش دارند.

2 ) این علم در رابطه با مجموعه فرایندهایی که سبب تغییر شکل فیزکی در ساخت اولیه سنگ ها و ایجاد ساختهای ثانویه در سنگ ها بحث میکند . عواملی مانند: فشار ، دما و زمان که مؤثر در تغییر شکل سنگ ها هستند مورد بررسی قرار می گیرند.

3 ) به ساخت هایی که هنگام تشکیل سنگ ایجاد می شود مانند لا یه بندی در سنگ های رسوبی ، ساخت اولیّه ی سنگ گویند. با تأثیر گذاری عوامل تکتونیکی بر سنگ ها تغییر شکل در آن ها ایجاد می شود مانند چین خوردگی که به آن ساخت ثانویه گفته می شود.

4 ) سطح لایه بندی به سطحی گفته می شود که لایه های مجاور خود را از همیدیگر متمایز می کند و با استفاده از : بافت ، اندازه دانه ، جنس و رنگ می توان دو لایه مجاور از همدیگر را تشخیص داد.

5 ) تنش فشاری در محل های چین خوردگی ، تنش کششی در محل جدایش صفحات و گسترش بستر اقیانوس ها و تنش برشی را در محل گسل های امتداد لغز خواهیم داشت .

6 ) در خاصیت کش سانی در اثر تنش وارده سنگ ها تغییر حالت از خود نشان میدهند اما پس از رفع تنش به حالت اول خود برمیگردند در حالی که در خاصیت پلاستیک پس از رفع تنش به حالت اول خود برنمی گردند و تغییر شکل در ساختار سنگ بوجود می آید.

7 ) الف ) خمیری ب ) خمیری ج ) شکستگی

8 ) در چین تاقدیس لایه جوان در تحدب چین و لایه پیر در مرکز چین قرار دارد در حالی که در چین ناودیس لایه پیر در تحدب چین و لایه جوان در مرکز چین قرار دارد.

9 ) اگر قسمتی از لایه های رسوبی از حالت افقی خارج شوند و پایین تر یا بالاتر از سطح اصلی قرار گیرند چین را تک شیب گویند .

 

10) اگر در گسل های رانده مقدار جابه جایی بیش از یک کیلومتر و زاویه سطح گسل کم تر از 10 درجه باشد ، گسل را روراندگی یا رورانده گویند .

11 ) در گسل عادی فرادیواره نسبت به فرودیواره به طرف پایین حرکت دارد در حالی که در گسل رانده فرادیواره نسبت به فرو دیواره به سمت بالا حرکت دارد.

12 ) در درز یا شکاف دو طرف شکستگی جابجایی ندارند در حالی که در گسل دو طرف شکستگی نسبت به هم جا به جایی نشان می دهند.

13 ) گرابن و هورست هر دو از نوع گسل های عادی هستند با این تفاوت که در گرابن دو فرو دیواره در طرفین و یک فرا دیواره در میان داریم وشکل فرو افتادگی را نشان می دهد اما در هورست دو فرادیواره در طفین و یک فرو دیواره در میان داریم و شکل بر آمدگی را نشان می دهد.

14) سطحی که شکستگی و جابه جایی در امتداد آن اتفاق افتاده است سطح گسل نام دارد .

/ 0 نظر / 336 بازدید