سؤالات فصل پنجم از علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

سؤالات فصل پنجم علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

1 ) به آن دسته از مواد آتشفشانی که بصورت جامد از دهانه آتشفشانی خارج می شوند .................... و به دسته دیگر که بصورت مایع خارج می شوند ................. گویند .

2 ) گرانروی مواد مذاب آتشفشانی بیشتر به چه عاملی بستگی دارد ؟ بر این اساس مواد مذاب به چند گروه تقسیم می شوند ، نام ببرید.

3 ) دو مورد از اهمیت مطالعه آتشفشانها را ذکر نمایید.

4 ) منظور از فعالیت فومرولی در آتشفشانها چیست ؟

5) لاپیلی و بمب های آتشفشانی را با یکدیگر مقایسه کنید .

6 ) ساختمان یک آتشفشان را از درون به سطح زمین ، به ترتیب نام ببرید .

7 ) ذرات جامدی که با قطر 32-4 میلی متر از دهانه ی آتشفشان خارج می شوند چه نام دارد ؟

1) بمب            2) برش         3) لاپیلی          4) آذر آوری

8) بدون آتشفشان ، زمین تقریباً فاقد ترکیباتی چون .......... ، ..................، ........... و .................. فلزی می شد .

9) به طور کلی ، مناطق فعالیت آتشفشان ها به چند دسته تقسیم می کنند ؟ با ذکر مثال شرح دهید .

10) تأثیر آتشفشان ها را در آب و هوا با ذکر دو مثال شرح دهید .

11) هشت مورد از خطرات آتشفشان ها را ذکر کنید .

12) آتشفشان ها در چه مواردی می توانند سود مند باشند ؟

/ 0 نظر / 377 بازدید