سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1) جزایر قوسی چگونه تشکیل می شوند ؟

2 ) نقطه کوری را شرح دهید.

3 ) نقطه داغ چیست ؟ و این نقاط داغ چگونه فرضیه گسترش بستر اقیانوسها را اثبات می کنند؟

4 ) قاره ی پانگه آ حدود دویست میلیون قبل به دو قاره ی بزرگ ......................... و......................... مبدل شد.

5 ) کدامیک از دانشمندان زیر دلیل احتمالی حرکت قاره ها را در جریانهای کنواکسیون میداند ؟

1) وگنر 2) هولمز 3) ویلسون 4) هری هس

6 ) کدامیک از کوه های زیر حاصل برخورد ورقه ها نیست ؟

1) کوه های زاگرس 2) کوه های هیمالیا 3) کوه های مونالوآ 4) کوه های اورال

7) دلایل وگنر برای درست بودن نظریه جابجایی قاره ها را ذکر کنید .

8) بازه ی تغییرات زاویه میل مغناطیسی در کره زمین را بنویسید .

9) با استفاده از نظریه سرگردانی قطبی ، چگونه جابجایی قاره ها را تفسیر می کنید ؟

10) فرضیه ی گسترش بستر اقیانوس ها توسط کدام زمین شناس ارائه گردید؟ به اختصار شرح دهید .

11) در طول دو دهه ی 1950 و 1960 چه اطلاعاتی در باره ی جزئیات ساختمانی بستر اقیانوس ها به دست آمد ؟

12) وارونگی مغناطیسی چگونه گسترش بستر اقیانوسها را توجیه می کند ؟

13) انواع حرکت ورقه ها را نسبت به هم ، طبق نظریه ی زمین ساخت ورقه ای با ذکر مثال برای هریک نام ببرید .

14) توزو ویلسون ، در مورد کدام حرکت ورقه نسبت به هم مطالعه داشت ؟ شرح دهید .

15) انواع حرکت ورقه های همگرا را با ذکر مثال نام ببرید .

16) بیشترین میزان ، رخ داد زمین لرزه های جهان در کدام مناطق می باشد ؟ چرا ؟

17) چه رابطه ای بین سرعت رسوبگذاری در بستر اقیانوسها و گسترش بستر اقیانوسها وجود دارد ؟ شرح دهید .

/ 0 نظر / 530 بازدید