پاسخنامه سؤالات فصل ششم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل ششم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

1) دما ، فشار و آب . افزایش دما ، کاهش فشار عمق زمین و افزایش فشار بخار آب درون کانی های تشکیل دهنده ی سنگ ها در ذوب شدن سنگ ها مؤثر می باشد .

2) کانی های سازنده سنگ های نقطه ذوب یکسانی ندارند ، کانی های زود گداز در تشکیل ماگما شرکت می کنند ولی کانی های دیر گداز در تشکیل ماگما شرکت نمی کنند .

3) ترکیب شیمیایی سنگ های آذرین به مقدار اکسید سیلیسیم « سیلیس» در سنگ ها بستگی دارد . با توجه به رنگ سنگ « به شرط آنکه منظره تازه شکسته شده سنگ در نظر گرفته شود » می توان به سادگی به ترکیب آن ها پی برد .

4) سنگ های آذرین تیره رنگ ، آهن و منیزیم فراوان داشته و کم سیلیس بوده پس ترکیب شیمیایی بازبک دارند و سنگ های آذرین روشن حاوی کانی های آلومینیم و پتاسیم فراون داشته و پرسلیس بوده پس ترکیب شیمیایی اسیدی خواهند داشت .

5) چون در دما های مختلف ، کانی هایی با ترکیب های متفاوت می توانند از مایع جدا شوند .

6) بازالتی - الیوین کلسیم .

7) الف ) دیوریت ؛ ب) درشت بلور ؛ ج ) آندزیت ؛ د) خنثی «متوسط یا حدواسط»

8) الف ) الیوین ؛ ب) آمفیبول ؛ ج ) آمفیبول

9) به علت جدا شدن بلورهای اولیه و ته نشین شدن آنها در کف اطاق ماگمایی و عدم واکنش با مایع باقیمانده ، پس از انجماد سنگ های آذرین مختلف به وجود می آیند .

10) اندازه - آرایش کانی های موجود .

11) الف) شیشه ای ؛ اگر سرعت سرد شدن بسیار زیاد باشد ، سنگ فاقد بلور می شود و در آن ساختمان منظم بلورین وجود ندارد .

ب ) درشت بلور ؛ اگر سرعت سرد شدن کند باشد ، تعداد مراکز تبلور کمتر شده و یون ها فرصت کافی را برای مهاجرت به سوی مراکز تبلور خواخند داشت . در نتیجه تعداد بلور ها اندک ولی اندازه ی آن ها بزرک می شود .

ج ) حفره دار یا اسفنجی ؛ به علت خروج گازه ها از گدازه در حال انجماد .

د ) ریز بلور ؛ اگر سرعت سرد شدن زیاد باشد ، تعداد مراکز تبلور زیاد بوده و یون ها فرصت لازم را جهت مهاجرن به سوی مراکز تبلور نخواهند داشت . در نتیجه تعداد بلور ها زیاد ولی اندازه ی آن ها کوچک می شود .

هـ ) پورفیری تا ریز بلور ؛ ماگما تشکیل دهند ه ی این سنگ در دو مرحله سرد شده است . مرحله اول در اعماق « درشت بلورها» و مرحله دوم در مسیر حرکت و نزدیک شدن به سطح زمین یا سطح زمین « ریز بلورها» .

12) بافتی است ، که درشت بلورها در زمینه ای فاقد بلور یا ریز بلور قرار دارند . ماگما تشکیل دهند ه ی این سنگ در دو مرحله سرد شده است . مرحله اول در اعماق « درشت بلورها» و مرحله دوم در مسیر حرکت و نزدیک شدن به سطح زمین یا سطح زمین « ریز بلورها» .

13) ترکیب شیمیایی که به مقدار سیلیس موجود در سنگ بستگی دارد .

نوع کانی های تشکیل دهنده سنگ .

بیرونی و درونی بودن آن ها « بافت سنگ »

14) الف ) الیوین ، پیروکسن و فلدسپا تهای کلسیم دار ؛ ب ) ریز بلور ، حفره دار یا اسفنجی ؛ ج ) بازی ؛ د) گابرو

15) الف ) ریولیت ؛ ب ) ریز بلور ؛ ج) گرانیت ؛ د) اسیدی

16) ج) پریدوتیت ؛ فوق بازی .

17) ریولیت ، سنگ آذرین بیرونی ریز بلور و اسیدی است در حالی که دیوریت سنگ آذرین درونی درشت بلور و خنثی « حد واسط » است .

18) به سنگ های آذرینی گفته می شود که بلورهای تشکیل دهنده ی آنها به طور غیر طبیعی بزگ هستند . ترکیب آنها گرانتیت بوده و حاوی بلورهای درشت کوارتز ، فلدسپات و میکای سفید هستند.

19) اهمیت پگماتیت ها به خاطر محتوای کانی های با ارزشی است که از آنها استخراج می شود . پگماتیت ها در درون دایک ها و رگه ها قرار دارند . در ایران پگماتیت ها را می توان در نقاطی از کوه الوند همدان و خواجه مراد مشهد مشاهده کرد .

20) این سنگ های آذرین را پس از برش و صیقل دادن به علت زیبایی ، مقاومت زیاد و دوام طولانی به عنوان سنگ تزیینی استخراج می کنند.

21) سیلیس «کوارتز» - فلدسپات .

22) پوکه معدنی بعلت سبک و متخلخل بودن و سیمان گیری خوب ، به عنوان عایق در ساختمان ها بکار می رود . سنگ پا بعلت حفره دار بودن و سخت بودن در سائیدن و پرداخت چوب استفاده می شود .

23) معدن طلای آستانه آراک ، در اثر رسوب گذاری ار فرسایش سنگ های آذرین بویژه گرانیت های منطقه بوجود آمده است .

معدن مس سرچشمه ، توسط فرایندهای آذرین و بر اثر جریان محلول های داغ ، مس در شکستگی ها و حفره ها متمرکز شده است .

24) از فرسایش و هوازدگی کانی های سنگ های آذرین ، خاک بوجود می آید که در واقع تکیه گاه و محل زیست و منبع تغذیه موجودات زنده و تأمین غذای انسان است .

25) چون آتشفشان ها محل فعالیت های ماگمایی و خروج گدازه بوده و هستند . حرارت موجود در ماگما ، سنگ های حاوی لایه های آبدار را گرم نموده و در نتیجه آب موجود در این لایه ها نیز گرم می شوند . مانند چشمه های آبگرم اطراف کوه آتشفشانی دماوند در استان مازندران و کوه -آتشفشانی سبلان در استان اردبیل .

26)

a) مجموعه فرایند هایی که طی آن سنگ های کره زمین ذوب میشوند ، یا ماده ی ذوب شده ی حاصله به سنگ های آذرین تبدیل میگردند. .

b)اطلاعات ما از سطح زمین بیشتر از روش مستقیم است ، اما اطلاعات ما از درون زمین بیشتر از روش غیر مستقیم است .

c) تمامی شکل ها یی که در اثر انجماد ماده مذاب در میان سنگ های درونگیر حاصل می آید را ساخت های آذرین درونی گویند .

d)به مجموعه سنگ هایی که ساخت های آذرین درونی را در بر می گیرند را سنگ های درونگیر گویند .

e)الف ) ساخت های آذرین درونی توده ای ، ب) ساخت های آذرین درونی صفحه ای .

(f

الف ) باتولیت ها : به ساخت های آذرین توده ای درونی گفته می شود که ، در عمق بسیار زیاد ، ضخامت زیاد ، وسعت زیاد و حجم زیادی دارند گفته می شود و سنگهای تشکیل دهنده ی آنها درشت بلور هستند .

ب) لاکولیت ها : به ساخت های آذرین توده ای درونی گفته می شود که ، در عمق کم ، ضخامت کم ، وسعت کم وحجم کمی را نسبت به باتولیت ها داشته و سنگ های تشکیل دهنده ی آنها متوسط تا ریز بلور هستند .

( g

الف ) دایک : سنگ های درونگیر خود را قطع می کند .

ب ) سیل : سنگ های درونگیر خود را قطع نمی کند ، بلکه در بین آن ها نفوذ می کند .

( h

در ذوب ماده از حالت جامد به حالت مایع تغییر پیدا کرده و در این رابطه حرارت نقش اساسی نسبت به دیگر عوامل دارد ، اما در حالت تبلور ، با کاهش دمای ذوب ، یون ها به یکدیگر نزدیک می شوند و حرکت آزادانه خود را تقریباً از دست میدهند .

 

( j

زیرا ماده مذاب تشکیل دهنده این گونه ساخت ها در مدت زمان بسیار طولانی سرد شده و بلورهای تشکیل دهنده کانی های سنگ زمان لازم برای رشد و نمود در دست داشته اند .

( k

در اثر فرسایش لایه های رسوبی و سنگ های درونگیر ، باتولیت ها در سطح زمین ظاهر می شوند .

( l

در نقطه ذوب ، فاصله یونها از هم زیادتر شده .

شدت ارتعاشات بر نیروی پیوند شیمیایی یونی فایق می آید .

نظم و ترتیب ساختمانی بلورین از بین می رود .

حجم ماده بیشتر شده و در نتیجه چگالی مایع مذاب کمتر از چگالی جامدی است که از آن به وجود می آید .

زیرا ماده مذاب تشکیل دهنده این گونه ساخت ها در مدت زمان بسیار طولانی سرد شده و بلورهای تشکیل دهنده کانی های سنگ زمان لازم برای رشد و نمود در دست داشته اند.

/ 0 نظر / 218 بازدید