سؤالات فصل نهم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

فصل 9 : تغییرات سنگ ها

الف ) جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید :

1) در تقسیم بندی حرکت مواد در دامنه ها ، عوامل مختلفی مثل ............، نوع مواد و .................... را در نظر می گیرند .

2) ذراتى که به وسیله بادها به حرکت درمى آیند شامل دو بخش...............و.................است.

3) تشکیل ................ ، ............. ، .................... و ...................... از اعمال رسوب گذاری آب های جاری به شمار می آیند.

4) سطح مبنای نهایی رودها معمولاً سطح ........... است .

5) بیشتر رسوبات پلاژیک کف اقیانوس ها منشأ ............... دارند.

7) رسوباتسقفغارهارا.......................ورسوباتکفغارها را.....................گویند.

8) ................. و ..................... دو عامل مهم تشدید واکنش های شیمیایی اند .

9) از آنجا که فرایند تشکیل خاک بسیار آهسته است ، باید در ............... از خاک و .................... از آن دقت لازم را به عمل آورد.

ب) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید :

1) در هر جا که سنگ کره و هوا کره در تماس باشند ، آبکره و زیست کره نیز فعال هستند .

2) در هوازدگی فیزیکی نسبت سطح به حجم سنگ کاهش پیدا می کند.

3) در شیب های تند پایداری کانی های تشکیل دهنده سنگها بیشتر و در شیب های کم این پایداری کمتر است .

4) معمولاً وجود یک لایه رسی در زیر قطعات و توده های سنگ، لغزش آنها را ناممکن میکند.

5) پایداری سنگ ها در بریدگی های طبیعی و مصنوعی به جهت شیب لایه ها بستگی دارد.

6) هیچ رودی نمی تواند پایین تر از ارتفاع دهانه خود ، سطح زمین را فرسایش دهد .

7) ذرات ماسه ، که بصورت بار معلق حرکت میکنند ، در برخورد با موانعی به روی هم انباشته می شوند.

ج) مشخص کنید ، واژه های زیر مربوط به کدام جمله ها است ؟

الف ) افق A ب) مورن ج) حرکات دامنه ای د) افق C هـ) افق B

1) در .................... مقدار قابل توجهی هوموس و مقدار کمی رس و ماسه وجود دارد .

2) در ................... مقدارکمی هوموس و مقدار قابل توجهی رس و ماسه وجود دارد .

3) ......................... را به طور کلی می توان به سه نوع «ریزش» ، «لغزش» و «جریان» تقسیم کرد.

4) تمام موادی که بوسیله یخچال حمل می شوند به نام ................. موسومند.

د) فقط گزینه ی صحیح را انتخاب کنید :

1) بر اثر هوازدگی شیمیایی فلدسپات ها کدام کانی بوجود می آید ؟

1) میکا                   2) کوارتز              3) کلسیت                  4) رس

2) سطحی که در آن رودخانه انرژی خود را از دست می دهد و نمی تواند بیش از آن بستر خود را رو به پایین حفر کند ، ............. خوانده می شود .

1) سطح مبنا         2) سطح لغزش      3) سطح اساس      4) گزینه های 1 و3

3) در جلوی یخچال موادی به وسیله یخ آورده می شوند که در نتیجه ذوب یخ ، روی هم انباشته می شوند به این مواد مورن های ........... گفته می شود.

1) زیرین           2) میانی           3) جبهه ای            4) کناری

هـ ) تعریف کنید :

1) هوازدگی :

2) خاک :

3) هوموس:

4) افق های خاک

5) فرسایش :

6) زمین لغزه :

7) سایش ماسه ای :

8) بادساب :

9) آبرفت :

10) عمل جانشینی آب های زیرزمینی :

11) رسوبات پلاژیک :

12) ریف های آهکی :

13) زاویه قرار :

و)مقایسه کنید :

1) هوازدگی در مناطق گرم مرطوب و هوازدگی در مناطق گرم و خشک :

2) خاک مناطق معتدل و مرطوب و خاک مناطق گرم و مرطوب :

3) ریزش و لغزش :

4) حرکت مواد به صورت خمیری «جریان» در دامنه ها ی مناطق معتدل و مرطوب و مناطق کوهستانی نواحی خشک و نیمه خشک صحرایی:

5) فرسایش ورقه ای و فرسایش قهقرایی :

6) فرسایش یخچالهای قطبی و دره ای :

7) باربسترى   و   بار   معلق :

8) رسوبت یخچالی تیل و رسوبات مطبق یخچالی :

9) نحوه ی تشکیل لجن های آهکی و سیلیسی در مناطق پلاژیک :

ز) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید :

1) علت رنگ قرمز و زرد بسیاری از خاک ها چیست ؟

2) پایدار ی سنگ ها در برابر هوازدگی به چه عواملی بستگی دارد ؟

3) دو نمونه سنگ در دست داریم در یکی از آن ها مقدار فلدسپات کلسیم دار و الیوین و پیروکسن بسیار زیاد است و در نوع دیگر فلدسپات پتاسیم دار و

کوارتز بسیار زیاد است . کدام نمونه دارای پایداری بیشتر در برابر هوازدگی است ؟ چرا؟

4) سرعت هوازدگی با گذشت زمان زیادتر می شود یا کمتر ؟ دلیل بیاورید.

5) چه عواملی در تشکیل خاک مهم هستند؟

6) چرا در مناطق سرد ، مقدار خاک تشکیل شده کم است ؟

7) چرا خاک مناطق بیابانی معمولاً نازک وبه صورت تکه تکه اند؟

8) چه عواملی در فرسایش خاک مؤثر هستند ؟

9) منظور از حرکات دامنه ای چیست ؟

10) به نظر شما چرا وجود لایه های رسی در زیر توده های سنگ ، لغزش آنها را آسان تر می کنند؟

11) اهمیت مطالعه حرکات دامنه ای را در کارهای مهندسی به اختصار شرح دهید.

12) منظور از سطح اساس موقت چیست ؟

13) نحوه ی تشکیل یک آبشار را شرح دهید .

14) چگونه یک رود بالغ تشکیل می شود ؟

15) چرا دره رودهای جوان دیواره های پر شیب دارند؟

16) توسعه دره ، رودخانه ها به چند مرحله تقسیم می شوند؟

17) مقدار و نوع مواد معدنی محلول در آب های فرورو به چه عواملی بستگی دارد ؟

18) غارهای آهکی چگونه بوجود می آیند؟

19) دریاچه زیرزمینی غار علی صدر در حوالی همدان چگونه بوجود آمده است؟

20) چه زمانی موج میشکند؟

21) چرا باد در مقایسه با دیگر عوامل فرسایش نقش کمتری دارد؟

22) نحوه ی تشکیل باد کند و یاردانگ را شرح دهید .

23) در چه زمانی عوامل فرسایش مواد خود را ته نشین می کنند؟

24) به چه علت در دهانه چشمه های آبگرم سرعین در اردبیل ، رسوبات کربنات کلسیم ته نشین می شود ؟

25) به چهار منبع اصلی رسوبات اقیانوسی اشاره کنید .

26) ترکیب شیمیایی و کانی شناسی رسوبات آواری به چه چیز بستگی دارد؟

27) مهم ترین جاندارانی که در تشکیل رسوبات پلاژیک شرکت دارند کدامند؟ترکیب شیمیایی بخشهای سخت این جانداران چگونه است ؟

28) ریف های آهکی چگونه بوجود می آیند؟

29) نحوه تشکیل گرهک های منگنز را به اختصار شرح دهید.

30) تلماسه ها چگونه جهت باد را نشان میدهند؟

31) رسوبات تلماسه ای دارای چه ویژگی هایی هستند؟

32) ساکنان اطراف کویر مرکزی ایران برای جلوگیری از پیشروی ماسه ها از چه روش هایی استفاده می کنند؟

/ 0 نظر / 179 بازدید