سؤالات فصل هشتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

فصل 8 : تحولات گذشته

1) در جدول مقیاس زمانی ، تغییرات ................... و ....................... در چهره زمین مشخص می شود .

2) چینه شناسی چگونه علمی است ؟

3) چگونه می توان به حوادث گذشته زمین پی برد ؟

4) منظور از سطح لایه بندی چیست و چگونه مشخص می شود ؟

5) چینه شناسان برای بررسی زمان ، چینه ها و فسیل ها از چه مقیاس هایی استفاده می کنند ؟

6) منظور از واحدهای زمانی زمین شناسی چیست ؟ به اختصار شرح دهید .

7) واحدهای زمانی زمین شناسی را به ترتیب نام ببرید .

8) نام دوره ها اغلب چگونه تعیین شده است ؟

9) منظور از واحدهای سنگی چینه شناسی چیست ؟ به اختصار شرح دهید .

10) واحدهای سنگی چینه شناسی را به ترتیب نام برده و هر کدام را جداگانه تعریف نمایید .

11) ستون چینه شناسی را تعریف نموده و بنویسید در تشخیص آن از کدام معیارها استفاده می شود ؟

12) به نظر شما چرا موقعیت نسبی لایه در تعیین سن آن با ارزش است ؟

13) چرا سرعت رسوبگذاری ، در سن یابی لایه ها اعتبار لازم را ندارد؟

14) در زمین شناسی از چه ویژگی هایی برای طبقه بندی زمان به کار می بندند.

15) نظریه بقای اصلح توسط چه شخصی ارائه شد ، در این مورد به اختصار توضیح دهید.

16) کدام تغییرات محیطی بیشتر بر بقای جانداران مؤثر است ؟ با ذکر مثال شرح دهید.

17) چرا تفسیر تحولات گذشته در سنگ های پرکامبرین امکان پذیر نیست ؟

18) سپر های پرکامبرین را شرح داده و اهمیت آن ها را ذکر کنید .

19) چرا فسیل های پرکامبرین بسیار کمیاب هستند ؟

20) چهار نمونه از معدود فسیل های پرکامبرین را نام برده و بنویسید این گونه فسیل ها چه نوع محیط هایی را برای پرکامبرین تعریف می کنند ؟

21) امروزه کدام گروه از موجودات زنده استروماتولیت ها را بوجود آورده و چه نوع محیط هایی را تعریف می کنند ؟

22) ائون فانروزوییک به چند دوران تقسیم شده ، نام برده و بنویسید هر دوران خاص گسترش چه جاندارانی بوده است ؟

23) دوران پالئوزوییک به کدام دوره ها تقسیم شده است فقط نام ببرید .

24) مهم ترین جانور بی مهره ای که در پالئوزوییک می زیسته و سپس در اواخر این دوران نسلش از بین رفته را نام برده و بنویسید چرا این جاندار را اینگونه اسم گذاری نموده اند ؟ این موجود چه نوع محیطی زندگی میکرده و چه وظیفه بر عهده داشته است ؟

25) در کدام دوره از دوران پالئوزوییک نخستین مهره داران ظاهر شدند ؟ از کدام گروه جانداران بودند وچه نامیده می شدند و چرا ؟

26) در کدام دوره ها ی ، دوران پالئوزوییک زنگی فقط محدود به دریا بوده است ؟

27) در کدامین دوره از دوران پالئوزوییک زندگی در خشکی آغاز شد ؟ اولین موجودات خشکی زی این دوره را نام ببرید .

28) در کدام دوره از دوران پالئوزوییک نخسین خزندگان ظاهر شدند ؟ این خزندگان به چند گروه تقسیم شدند ؟ چرا؟

29) بازوپایان در کدامین بخش از پالئوزوییک فراوان شدند ؟ چرا این گونه را جزء نرم تنان می دانند ؟ چه نوع محیط هایی را در گذشته تعریف می کردند ؟ یک نمونه مهم از این گونه را نام ببرید.

30) در اواسط پالئوزوییک از لحاظ زمین ساختی چه اتفاقات مهمی روی داده است ؟ به اختصار شرح دهید .

31) علت تشکیل لایه های زغال دار و آثار زغال سنگی بزگ در اواسط پالئوزوییک را شرح دهید .

32) دوره های دوران مزوزوییک را نام ببرید .

33) چرا اطلاعات ما از وضع جانداران دوران مزوزوییک زیاد است ؟

34) چه عواملی باعث شد تا دروران مزوزوییک توسعه ی فراوان خزندگان را داشته باشیم ؟

35) آب و هوا در دوران مزوزوییک چگونه بوده است ؟ خزندگان این دوران به چند گروه تقسیم می شده اند ؟نام ببرید.

36) معنای واژه های داینوسور و آرکئوپتریکس را بطور کامل شرح دهید .

37) به چه دلایلی فسیل آرکئوپتریکس ، اثبات میکند که پرندگان از خزندگان مشتق شده اند ؟

38) مهمترین بی مهرگان دوران مزوزوییک را نام برده و بنویسید که آن ها جزء کدام گروه از جانداران بوده اند ؟

39) گیاهان در دوران مزوزوییک چه تغییراتی داشتند .

40) دلایل مهم ، از میان رفتن داینو سورها را ذکر کنید .

41) دوران سنوزویک به چند دوره تقسیم شده ؟ نام ببرید .

42) به چه دلایلی پستانداران در دوران سنوزوییک توانستند با شرایط محیطی سازگار شوند ؟

43) نومولیت ها جزء کدام گروه از جانداران می باشند ؟ مربوط به کدام دوران می باشند ؟

44) در اواخر سنوزوییک کدام موجود زنده پا به عرصه گذاشت ؟ چه تغییراتی را در سطح زمین بوجود آورد ؟ چرا؟ به اختصار شرح دهید .

/ 0 نظر / 1273 بازدید