سؤالات فصل هفتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

فصل 7 : شواهدی در سنگ ها

1) چه شباهتی بین کار زمین شناسان و کارآگاهان وجود دارد؟

2) زمین شناسان بر اساس چه شواهد و مدارکی محیط های قدیمی را توصیف می کنند؟

3) سطوح حد فاصل در چه شرایطی تشکیل می شوند؟

4) آیا لایه بندی فقط خاص سنگ های رسوبی است ؟به اختصار شرح دهید .

5) لایه بندی در سنگ ها چه اطلاعاتی را دراختیار زمین شناسان قرار می دهد؟

6) چینه بندی متقاطع چیست ؟ چگونگی تشکیل آنرا به اختصار شرح دهید.

7) ریپل مارک چیست ؟ چگونگی تشکیل آنرا شرح دهید؟

8) ریپل مارک و چینه بندی متقاطع هر کدام چگونه بالا یا پایین لایه ها را مشخص می کنند؟

9) ریپل مارک ها چند نوع هستند ؟ هر نوع چگونه بوجود می آید و چه نوع محیطی را تعریف می کند؟

10) ریپل مارک ها چگونه جهت جریان آب یا باد رامشخص می کنند؟

11) صدف دو کفه ای ها چگونه بالا یا پایین لایه ها را مشخص می کنند؟

12) منظور از ناپیوستگی چیست ؟ انواع آنرا ذکر کنید.

13) ناپیوستگی هم شیب را با ناپیوستگی زاویه دار « دگرشیبی» مقایسه کنید .

14) چگونه ناپیوستگی آذرین پی را از توده های نفوذی می توان تشخیص داد؟

15) سن یابی نسبی را با سن یابی مطلق مقایسه کنید.

16) اصول انطباق نیکلاس استنو را به اختصار شرح دهید.

17) چرا زمین شناسان به ایجاد همبستگی میان لایه ها دو یا چند منطقه می پردازند؟

18) چه زمانی کار پیوستگی جانی لایه ها آسانتر و چه زمان دشوارتر است ؟

19) مهمترین شاهد جهت پیوستگی جانبی بین لایه های دو یا چند منطقه چیست ؟ و این شاهد چه اطلاعاتی را به زمین شناسان ارائه میدهد؟

20) فسیل راهنما چه ویژگی هایی دارد ؟

21) سنگواره ها بجز تشخیص قدمت و انطباق لایه ها چه کاربردهای دیگری دارند؟

22) چه عناصری رادیواکتیو نام دارند؟

23) نیمه عمر یک عنصر رادیواکتیو را با ذکر یک مثال به اختصار شرح دهید .

24) با ذکر مثال محدویت های استفاده از نیم عمر را ذکر کنید .

25) از 20 گرم کربن رادیواکتیو موجود در اسکلت فیل ماموتی 5 گرم باقی مانده است با توجه به اینکه نیمه عمر کربن چهارده 5730 سال می باشد محاسبه کنید از مرگ این جاندار چند سال گذشته است؟

26) با توجه به نیمرخ فرضی زیر به سؤالات زیر پاسخ دهید :

الف ) جوانترین پدیده در شکل کدام است ؟

ب ) دربین کدام دو دوره ناپیوستگی مشاهده میشود و نوع

آنرا مشخص کنید.

ج ) در کدام لایه آثار ریپل مارک دیده می شود ؟

 

27) کربن 14 برای تعین سن چه نوع موادی به کار میرود ؟

28) از 50 گرم ماده ای رادیواکتیو یافت شده در نمونه سنگی فقط 25 گرم باقی مانده است . اگر نیمه عمر این ماده ی رادیواکتیو 3000 سال باشد ، مطلوب است محاسبه ی سن مطلق نمونه سنگی ؟

/ 0 نظر / 1582 بازدید