سؤالات فصل چهارم علوم زمین سال چهارم تجربی

سؤالات فصل چهارم علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

1 ) منظور از شدت و بزرگی و زمین لرزه چیست ؟

2 ) امواج لرزه ای لاو و عرضی را با هم مقایسه کنید.

3 ) ریشتر را تعریف نموده و بنویسید اگر دامنه موج لرزه 10 بابر گردد چه تغییری در درجه ریشتر رخ می دهد ؟

4 ) امواج ریلی را با امواج دریا مقایسه نمایید .

5 ) کانون زمین لرزه را نسبت به عمق طبقه بندی کنید .

6 ) مرکز سطحی زمین لرزه را تعریف نموده و بنویسیبد منظور از گروه لرزه چیست ؟

7) در یک ایستگاه لرزه نگار ی چند نوع دستگاه لرزه نگاری و از هر کدام چه تعداد کار گذاشته می شود ؟

8 ) با کاهش یک واحد از مقیاس ریشتر چند برابر از دامنه امواج زلزله کاسته می شود ؟

1) 10                   2) 1                        3) 100                     4) 1/0

9) زمین لرزه چگونه ایجاد م شود ؟ به اختصار شرح دهید .

10) به اختصار شرح دهید که چگونه مرکز سطحی یک زمین لرزه را تعیین می کنند .

11) چرا برای تعیین محل زمین لرزه از داده های سه ایستگاه لرزه نگاری استفاده می شود ؟

12) اغلب زمین لرزه های کره زمین در چه نواحی رخ میدهند؟ با ذکر مثال شرح دهید و بنویسید کشور ما ایران در کدام یک از این نواحی قرار دارد ؟

 

13) چرا در مناطق لرزه خیز  ، مطالعه و مشخص کردن  گسل های فعال منطقه  ، اهمیت بالایی دارد ؟

14) آیا تمام زمین لرزه ها در اثر شکستن سنگ ها ایجاد می شوند؟

/ 0 نظر / 1079 بازدید