سؤالات فصل ششم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

سؤالات فصل ششم ساخت های تکتونیکی و کوهزایی

1 ) رفتار سنگها به چند صورت است و چه عواملی در تغییرات آنها نقش دارند؟

2 ) دامنه مطالعات تکتونیک یا زمین ساخت در چه حیطه ای است و کدام عوامل در آنها بررسی می شود ؟

3 ) ساخته اوّلیه و ثانویه را با ذکر مثال شرح دهید.

4 ) سطح لایه بندی چیست وچگونه قابل تشخیص می باشد؟

5) هر کدام از تنش های فشاری ، کششی و برشی در کدام بخشها ی حرکت صفحات نسبت به همدیگر مشاهده می شود ؟

6 ) خاصیت الاستیک یا کش سان و خاصیت پلاستیک یا خمیرسان را با همدیگر مقایسه نمایید.

7 ) در هر کدام از حالت های زیر سنگ ها چه نوع واکنشی را از خود نشان می دهند ؟ ( خمیری یا شکستگی)

الف ) سنگ آبدار ست               ب) سنگ در اعماق زمین قرار دارد                                         ج) تنش به طور ناگهانی به سنگ وارد می شود

8 ) چین تا قدیس را با چین ناودیس مقایسه نمایید .

9) چین تک شیب چگون ایجاد می شود ؟

10 ) ویژگی های گسل رو رانده را ذکر کنید .

11 ) گسل عادی را با گسل رانده مقایسه نمایید.

12 ) تفاوت وشباهت درز و گسل را بنویسید .

13 ) منظور از گرابن و هورست چیست؟

14) منظور از سطح گسل چیست ؟

/ 0 نظر / 1112 بازدید