سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت دوم

سؤالات فصل پنجم (( قسمت دوّم )) طبقه بندی کانی ها

ا) کانی های سنگ ساز ، به چند گروه تقسیم می شوند ؟

2 ) ماگما را تعریف نموده و بنویسید کانی های ماگمایی چگونه منشأی دارند و چرا؟

3) کانی های ماگمایی به چند گروه تقسیم می شوند و هر گروه را به اختصار شرح دهید .

4) واحد سازنده ی کانی های سیلیکاتی را شرح دهید.

5) چرا جانشینی آهن و منیزیم یا سدیم و کلسیم در ترکیب شیمیایی کانی های سیلیکاتی تغییری ایجاد نمی کند؟

6) بین کانی ها سلیکاتی ذکر شده و ساختمان های سیلیکاتی ارتباط برقرار کید .

الیوین                      زنجیرهای ساده

زمرد                        حلقوی

پیروکسن                  زنجیرهای مضاعف

آمفیبول                     داربستی

میکا                          منفرد

فلدسپات                    ورقه ای

7) کانی های سیلیکاتی از لحاظ شیمیایی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ چرا؟

8) چهار کانی سیلیکاتی تیره و چهار کانی سیلیکاتی روشن را نام ببرید .

9) کانی های زیر را دو به دو مقایسه کنید .

الف ) الیوین و اوژیت                            ب) بیوتیت و مسکویت                                ج) اُرتوکلازها و پلاژیوکلازها                   د) کوارتز و هورنبلند

10) کانی های زیر جزء کدام گروه از کانی ها ی ماگمایی هستند ؟ ویژگی های آنها را ذکر کنید .

الف ) آپاتیت           ب) پیریت                  ج) باریت          د) فیروزه

11) کانی های رسوبی چگونه بوجود می آیند ؟ چهار گروه مهم این گروه را نام ببرید .

12) فراوان ترین کانی رسوبی کدام است ؟ ویژگی های آن را بنویسید .

13) فرآیند شیمیایی تجزیه فلدسپات به کائولن را بطور کامل بنویسید.

14) فرآیند تشکیل خاک را به اختصار شرح داده و اهمیت آن در چیست و کدام کانی بیشتر در آن نقش دارد؟

15) کلسیت و دولومیت جزء کدام دسته از کانی های رسوبی هستند؟ آنها را باهم مقاسیه نمایید.

16) هالیت و انیدریت هر کدام جزء کدام گروه از کانی های رسوب بوده و در چه نوع محیط هایی بوجود می آیند؟

17) کانی های دگرگونی چگونه بوجود می آیند؟

18) کانی های زیر جزء کدام گروه از کانی ها بوده ؟ ویژگی های آنها را باهم مقایسه کنید. گرافیت گارنت

19 ) بین کانی ها و ساختار شیمیایی آنها ارتباط برقرار کنید .

کلسیت                                     Fe2O3

هالیت                                       CaSo4 , 2H2O

انیدریت                                     Al2O3

دولومیت                                    CaSo4            

کرندوم                                      CaCo3

گالن                                         NaCl

ژیپس                                       FeS2

ارتوز(فلدسپات)                          BaSo4

پیریت                                       PbS                                      

سیلویت                                   Al2Si2O5 (OH)4

باریت                                        Fe3O4

کوارتز                                         KCl

کائولن                                       [(Ca , Mg)(Co3)2]

مانیتیت                                     SiO2

هماتیت                                    Kalsi3O8

/ 0 نظر / 63 بازدید