پاسخنامه سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1 ) از برخورد دو ورقه ی اقیانوسی .

2 ) دمایی که در آن کانی های مغناطیسی خاصیت مغناطیسی خود را بدست آورده ودر جهت مـیدان مغناطیــسی زمین جهت یافتگی پیدا میکنند نقطه ی کوری نامند.

3 ) ذوب سنگهای در گوشته در هنگام رسیدن به اعماق کم و کاسته شدن از مقدار فشار ، باعث پدید آمدن نقطه ی داغ میشود .

با فرض بر اینکه پوسته اقیانوسی ثابت باشد در روی نقطه ی داغ فــقط یک آتش فشان خواهیم داشت ، در حالی که ساختارهای آتشفشانی در روی نقطه ی داغ دال بر گسترش پوسته اقیانوسی است .

4 ) قاره ی پانگه آ حدود دویست میلیون قبل به دو قاره ی بزرگ لورازیا و گندوانا مبدل شد.

5 ) گزینه « 2 » هولمز صحیح است .

6 ) گزینه « 3 » کوه های مونالوآ صحیح است .

7) انطباق حاشیه قاره ها ؛ سنگواره ها ؛ اقسام سنگ ها و شباهت های ساختاری ؛ آب و هوا

8) مقدار زاویه میل مغناطیسی کره زمین ، از صفر درجه در استوا تا 90 درجه در قطب تغییر می کند .

9) عدم انطباق زاویه میل مغناطیسی سنگ های در یک منطقه دلالت بر جابجایی قاره ها دارد ، پس زمانی که در مکانی از کره زمین زاویه میل مغناطیسی 90 درجه را غیر از ناحیه قطبی یافت کنیم ، تنها دلیل این عدم انطباق (( سرگردانی قطبی )) را به جابجایی قاره ها می توان نسبت داد.

10) هری هس ؛ بستر اقیانوس ها در محل جریان های کنوکسیونی با خروج مواد از گوشته ، بستر اقیانوس به دو طرف رانده می شود و پوسته ی جدید حاصل می شود .در جبران این افزوده شدن پوسته ی جدید ، پوسته اقیانوسی قدیمی در محل دراز گودال ها به درون گوشته کشیده شده و هضم می شود.

11) رشته کوه های بسیار طویل اقیانوسی در وسط اقیانوس ها قرار داشته و با سواحل دو طرف موازی می باشند . فعلیت های آتشفشانی در محل این رشته کوه ها با خروج گدازه مشاهده می شود . در هیچ نقطه از بستر اقیانوس ها سنگ هایی قدیمی تر 200 میلیون سال مشاهده نمی شود .

12) تناوب ، وارونگی و طبیعی بودن میدان مغناطیسی و قرینه بودن آنها در دو سوی رشته کوه های اقیانوسی دلالت بر گسترش بستر اقیانوس ها دارد .

13) حرکت دور شونده مانند محل رشته کوه های میان اقیانوسی در اقیانو س اطلس ؛ حرکت نزدیک شونده از نوع اقیانوس به قاره مانند: برخورد ورقه ی نازکا در شرق اقیانوس آرام به غرب ورقه امریکای جنوبی ؛ حرکت نزدیک شوند ه از نوع اقیانوس به اقیانوس مانند تشکیل جزایر قوسی در غرب اقیانوس آرام ؛ حرکت نزدیک شونده از نوع قاره به قاره مانند : برخورد هندوستان به آسیا و تشکیل رشته کوه هیمالیا ؛ حرکت از نوع امتداد لغز مانند گسل امتداد لغز تبریز .

14) حرکت امتداد لغز ؛ او با مطالعه ی گسل های امتداد لغز و بزرگ کمربندهای فعال زمین را به هم ارتباط داد و برای نخستین بار ، ایده وجود ورقه های تشکیل دهنده ی لیتوسفر زمین و مرز آنها را عنوان کرد .

15) حرکت نزدیک شونده از نوع اقیانوس به قاره مانند: برخورد ورقه ی نازکا در شرق اقیانوس آرام به غرب ورقه امریکای جنوبی ؛ حرکت نزدیک شوند ه از نوع اقیانوس به اقیانوس مانند تشکیل جزایر قوسی در غرب اقیانوس آرام ؛ حرکت نزدیک شونده از نوع قاره به قاره مانند : برخورد هندوستان به آسیا و تشکیل رشته کوه هیمالیا .

16) در نزدیکی درازگودال های عمیق اقیانوسی ، زیرا در این مکانهای برخوردی از نوع قاره به اقیانوس مانند حاشیه غربی امریکای جنوبی و یا از نوع اقیانوس به اقیانوس مانند شرق ژاپن ، میزان تنش های وارده به سنگ های لیتوسفر بیشتر است .

17) اگر بستر اقیانوس ها گسترش نداشت و بسیار قدیمی می شد ، بایستی رسوباتی به ضخامت چندین کیلومتر در آنها یافت می شد ، در حالی حداکثر ضخامت رسوبات اقیانوسی بیشتر از چند صد متر نشان داده نشده است .

/ 0 نظر / 199 بازدید