پاسخنامه سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت دوم

پاسخنامه ی نمونه سوالات قسمت دوّم مربوط به فصل پنجم ، ((قسمت دوّم)) طبقه بندی کانی ها

1) به سه گروه : کانی های ماگمایی ، رسوبی و دگرگونی .

2) ماگما یک ترکیب سیلیکاتی با مقداری اکسیدهای فلزی ، بخار آب و دیگر مواد فرّار است . منشأ درونی دارند . چون ماگما از ذوب سنگهای درون زمین بوجود می آید.

3) به دو گروه تقسیم می شوند : سیلیکاتها و غیر سیلیکاتها . سیلیکاتها عبارتند از سیلیس و سیلیکاتهای فلزاتی چون آلومینیم ، آهن ، کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم و غیر سیلیکاتها که شامل اکسیدها ، فسفاتها ، سولفاتها ، سولفیدها و بعضی عناصر خالص که نسبت به سیلیکاتها بسیار کمترند.

4) یک هرم چهار وجهی است که سطوح آن را مثلث های متساوی الاضلاع تشکیل می دهند و بار الکتریکی منفی دارد و با پیوند برقرار کردن با دیگر یون های مثبت فلزی انواع کانی های سیلیکاتی را بوجود می آورد.

5) چون یون های هم اندازه می توانند جانشین یکدیگر شوند بدون اینکه تغییری در ساختمان کانی بوجود آید.

6) الیوین : منفرد ، زمرد : حلقوی ، پیروکسن : زنجیرهای ساده ، آمفیبول : زنجیرهای مضاعف میکا : ورقه ای ، فلدسپات : داربستی

7) به دو گروه تیره و روشن . سیلیکاتهای تیره آهن و منیزیم دارند و سیلیکاتهای روشن فاقد آهن ومنیزیم هستند .

8) از سیلیکاتهای تیره : الیوین ، اوژیت « پیروکسن ها » ، هورنبلند « آمفیبول ها » بیوتیت « میکای سیاه » .

از سیلیکاتهای روشن : مسکویت « میکای سفید » ، اُرتوکلاز و پلاژیوکلاز « فلدسپاتها » و کوارتز.

9) الیوین یک نوع سیلیکات آهن منیزیم است در حالی که اوژیت یک کانی پیروکسن است یک نوع سیلیکات کلسیم آهن منیزیم میباشد . بیوتیت یا میکای سیاه یک نوع سیلیکات آبدار پتایسم آهن منیزیم است در حالی که مسکویت یا میکای سفید یک نوه سیلیکات آبدار پتاسیم آلومنیم است. اُرتوکلازها سیلیکاتهای پتاسیم آلومنیم هستند در حالی که پلاژیو کلازها سیلیکاتهای سدیم ، کلسیم هستند . هورنبلند یک نوع آمفیبول می باشد و جزء سیلیکاتهای آبدار کلسیم ، آهن . منیزیم می باشد ولی کوارتز تنها کانی است که سیلیس خالص بوده و هیچ یون فلزی دریافت ننموده است .

10) این کانی ها جزء غیر سیلیکاتها می باشند . الف) آپاتیت یک نوع فسلاف کلسیم با کمی کلر و فلوئور است . ب) پیریت یک نوع سولفید آهن است . ج) باریت ، سولفات باریم است و چگالی آن بالا است . د) فیروزه یک نوع فسفات است به رنگ آبی فیروزه ای .

11) از تخریب سنگهای مختلف پوسته ی کره زمین خاک بوجود آمده وسپس توسط عوامل فرسایش به حوضه های رسوبی حمل شده و در آنجا به سنگ های رسوبی تبدیل می شوند. الف) کانی های رسوبی ب) کانی های کربناتی ج) کلریدها د) سولفاتها

12) کانی های رُسی ، بسیار دانه ریز هستند و مانند میکاها ساختمان ورقه ای دارند .

13)

14) در اثر تجزیه و دگرسانی بسیاری از سیلیکاتهای سنگ های آذرین خاک بوجود می آید . اهمیت آن در کشاورزی و مصالح ساختمانی است . کانی های رسی نقش اصلی را در تشکیل خاک دارند .

15) کلسیت و دولومیت جزء کانی های کربناتی هستند . کلسیت کربنات کلسیم بوده و دولومیت کربنات مضاعف منیزیم و کلسیم می باشد . هر دو متوازالسطوح بوده رخ در سه جهت غیر قائم و دارای سختی 3 می باشند.

16) هالیت جزء کلریدها و انیدریت جزء سولفاتهای رسوبی بوده و در حوضه های بسته بر اثر تبخیر آب دریا یا دریاچه ها املاح آنها ته نشین شده و رسوبات تبخیری بوجود می آید.

17) در اثر فشار لایه های فوقانی و دمای زیاد در قشر زیرین پوسته یا در مجاورت توده های ماگمایی از تغییر شکل سنگ های دیگر در حالت جامد بوجود می آیند.

18) جزء کانی های دگرگونی هستند . گارنت یک نوع سیلیکات است که در حرارت بسیار زیاد بوجود می آید . گرافیت منشأ زیستی دارد و کربن خالص است .

19)

هماتیت Fe2O3

ژیپسCaSo4 , 2H2O

کرندوم Al2O3

انیدریت CaSo4

کلسیت CaCo3

هالیتNaCl

پیریت FeS2

باریت BaSo4

گالن PbS

کائولن Al2Si2O5 (OH)4

مانیتیت Fe3O4

سیلویت KCl

دولومیت [(Ca , Mg)(Co3)2]

کوارتز SiO2

 

/ 0 نظر / 47 بازدید