سؤالات فصل سوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

سؤالات زمین شناسی سال سوم علوم تجربی فصل سوم آب دریا

 

1 ) اهمیت آب دریا ها و اقیانوسها را بنویسید .

2) درجه شوری و ترموکلاین را جداگانه تعریف کنید .

3 ) برای بدست آوردن یک کیلو گرم نمک از آب دریایی که درجه شوری آن 40 گرم بر کیلوگرم است، به تبخیر چند کیلوگرم آب این دریا نیاز است ؟

4 ) منیزیم و برم ، بدست آمده از آب دریا چه کاربردهایی دارد. ؟

5 ) غواصی از عمق 15 متری به عمق 5 متری آب دریا صعود می کند . چند اتمسفر فشار از وی کاسته شده است ؟

6 ) چه عواملی در میزان چگالی آب دریاها مؤثر است ؟

7 ) به نظر شما چرا در عرض های جغرافیایی 25 تا 30 درجه شمالی و جنوبی چگالی آب دریاها و اقیانوس ها بسیار زیاد است ؟

8 ) چه عواملی در حرکت آب دریا مؤثرند ؟ انواع حرکات آب دریاها رانام ببرید. .

9 ) در چه عمقی ذرات آب دیگر حرکتی ندارند . این عمق چه ارتباطی با طول موج آب دریا دارد؟

10 ) قاعده موج چیست و چه ارتباطی با طول موج دریا دارد ؟

11 ) اگر قاعده موجی در 12 متری باشد ، طول موج آب دریا را محاسبه کنید ؟

12 ) اگر طول موج دریایی 30 متر باشد ، قاعده موج در چه عمقی قرار دارد ؟

13 ) انواع جریان های دریایی را نام برده و بنویسید هر کدام چه اهمیتی برای کره زمین دارند ؟

14 ) عامل اصلی ایجاد جریان های سطحی را نام برده و بنویسید چه ویژگی دارند با ذکر مثال .

15 ) عامل اصلی ایجاد جریان های عمیق را به اختصار شرح داده و بنویسید به چند طریق این جریان ها بوجود می آیند؟

16 ) اگر خلیج فارس از طریق تنگه هرمز با دریای عمان ارتباط نداشت چه پدیده ای رخ میداد ؟ به اختصار شرح دهید .

17 ) جریان های عمیق دریایی چه اهمیتی در زندگی آبزیان دارند ؟

18 ) منظور از حاشیه قاره چیست ؟بستر اقیانوس آرام را با بستر اقیانوس اطلس مقایسه کنید .

19) دشت های مغاکی را با پشته های میان اقیانوسی مقایسه نمایید.

20) در دامنه شیب قاره منطقه ای با شیب .....................به نام .................... وجود دارد که شیب قاره را به دشت مغاکی متصل می کند..

/ 0 نظر / 187 بازدید