پاسخنامه فصل چهارم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی  فصل چهارم  زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

1 ) میزان بارش ، نفوذپذیری خاک ، شیب زمین و پوشش گیاهی

2 ) منطقه ای که به وسیله یک رود و شاخه های آن زهکشی می شود حوضه آبریز نام دارد و خطی که یک حوضه آبریز را از حوضه مجاور جدا کند خط تقسیم نامیده می شود.

3 ) عرض ، عمق ، نوع مسیر ، شکل بستر و میزان روان آب از جمله عوامل تعیین کننده سرعت رود هستند.

4 ) حجم آبی که در واحد زمان از عرض رودخانه عبور میکند را آبدهی یا دبی گویند که متر مکعب بر ثانیه بیان می شود . عوامل مؤثر در آبدهی رود عبارتند از میزان رواناب و عرض رود .

5 ) میزان بارش و نوع آب و هوا ، میزان ارتفاع ، میزان بهره برداری از آب زیرزمینی ، ارتفاع و موقعیت قرار گیری لایه نفوذناپذیر .

6 ) منطقه اشباع به منطقه ای گفته می شود که فضاهای خالی کلاً توسط آب اشباع شده باشد ولی منطقه تهویه به منطقه ای گفته می شود که فضاهای خالی توسط آب و هوا پر شده باشد.

7 ) حجم فضاهای خالی یک نمونه سنگ یا رسوب به حجم کل آن که بصورت درصد بیان می شود و به عواملی مانند : شکل ، اندازه و آریش دانه ها ، درجه سیمان شدگی ، میزان هوازدگی و تعداد درز و شکاف ها بستگی دارد.

8 ) توانایی یک سنگ یا رسوب را برای عبور آب نفوذپذیری گویند و به اندازه منافذ و به ارتباط آن ها با هم بستگی دارد.

9 ) آبخوان آزاد و آبخوان تحت فشار . در آبخوان آزاد ، سطح ایستابی سطح فوقانی منطقه اشباع است . فـــــشار در سطح فوقانی لایه آبدار آزاد برابر فشار اتمسفر است . اما در آبخوان تحت فشار ، لایه نفوذ پذیر بین لایه های نـسبتاً نفوذناپذیر مـحصور شده بنابراین فـشار سطح فوقانی منطقه اشباع تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر است.

10 ) اگر در لایه تحت فشار چاهی حفر شود آب تا ارتفاعی بالا می آید این ارتفاع را با سطــــحی به نام سطح فشار یا سطح پــــیزومتریک مشخص می کنند .

11 ) چون در این چاه ها سطح پیزو متر یک بالاتر از سطح زمین قرار دارد.

12 ) زمانی که آبخوان به طور طبیعی به سطح زمین راه پیدا کند و این خروج آب به صورت یک جریان متمرکز باشد چشمه ایجاد می شود.

13 ) میزان یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب زیرزمینی را سختی آب گویند . بالا بودن این یون ها در آب باعث می شود که این نوع آب ها با صابون خوب کف نکند و در لوله و ظرف ها رسوب زیادی برجا گذارد.

14 ) جنس سنگ یا رسوبی که لایه آبدار در آن جریان دارد ، میزان نفوذپذیری سنگ یا رسوب ، مسافت طی شده توسط آب و دمای آب زیرزمینی .

15 ) چون در این مناطق لایه آبدار راهی برای خروج ندارد میزان املاح و نمک های محلول در آب بالا است بخصوص در مناطق خشک که تبخیر زیاد است این مسئله تشدید می شود و شوره زار تشکیل می دهد.

16 ) حدود 10 درصد از سطح خشکی های زمین را می پوشانند . بزرگترین پوشش یخی زمین در قطب جنوب قرار دارد با مساحتی در حدود 13 میلیون کیلومتر مربع .

17 ) در مناطقی که در طول سال هوا همیشه سرد است برف در مــدت زمانی طولانی بر روی هم انباشـته شـده که در ابتدا در اثـــر تراکـم یـخ برفی ، سپس با فشردگی بیشتر در سال های بعد یخ حبابدار و در نهایت در اثر فشار بیشتر تبدیل به یـــخ بـــلورین می شود که همان یخچال است .

18 ) مقدار انرژی گرمایی که از خورشید به زمین میرسد به سبب فعالیت های سطح خورشید ، خاکسترها و غبارهایی که در اثر فعالیت آتشفشانی در هوا پراکنده می شوند .

19 ) از نظر تشکیل بعضی از انواع رسوبات و پاره ای از مواد با ارزش اقتصادی مثل نمک طعام ، کربنات سدیم ، سولفات سدیم ، گچ و زغال سنگ دارای اهمیت می باشند.

20 ) دریاچه خزر باقی مانده یک دریای قدیمی است ، دریاچه بایکال در اثر فرو افتادگی بخشی از زمین بوجود آمده است ، ولشت و لاسم در اثر ریزش کوه و مسدود شدن مسیر رود بوجود آمده اند.

21) باق مانده دریاهای قدیمی مانند دریاچه مازندران ، در اثر فرو افتـادگی بخشی از زمین مانند دریاچه بایـکال در روسیه ، در اثر رسـوب - گذار ی یخچال ها مانند دریاچه های شمال اروپا و امریکا و در اثر مسدود شن مسیر رود بر اثر جریان گدازه آتشفشانی یا ریزش کـوه مانند

دریاچه های ولشت و لاسم و تار در ایران .

22 ) -جنس سنگ هایی که آب رودها و آب های زیرزمینی برای تغذیه دریاچه از ان ها عبور می کنند.

- میزان تبخیر و بارندگی در منطقه

- میزان آب های ورودی و خروجی

- پوشش گیاهی منطقه

23) متر مکعب آب 36000 = 10 × 3600 ثانیه 3600 = 60 × 60

/ 0 نظر / 57 بازدید