پاسخنامه فصل نهم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالاتمربوط به فصل 9علوم زمین چهارم تجربی

1 ) با استفاده از طول و عرض جغرافیایی منطقه مورد نظر .

2 ) در مقیاس 10000 : 1 هر سانتی متر در روی نقشه برابر 100 متر در روی سطح زمین است . و از آنجا که هر سانتی متر 10 میلیمتر است .

پس خواهیم داشت : الف ) سانتیمتر 6 = 10 ÷60

ب ) فاصله بین دو نقطه در سطح زمین متر 600 = 100 × 6

3 ) نقشه های توپوگرافی و نقشه های زمین شناسی

4 ) الف ) اختلاف ارتفاع دو نقطه ی «ب» و « ت» متر 400 = 300 - 700

ب ) 2400 = 6 × 400

ج ) متر 120 = 20 ÷2400

د ) چون نقطه «م» بالاتر از نقطه ی «ب» است پس خواهیم داشت : ارتفاع نقطه «م» متر 420=120+300

5 ) الف ) فاصله افقی بین دو نقطه ی « ب» و «ت» در روی نقشه سانتیمتر 2 = 10 ÷20

ب ) فاصله افقی بین دو نقطه ی « ب» و «ت» در روی سطح زمین بر حسب مقیاس داده شده متر 200 = 2 × 100

ج ) اختلاف ارتفاع بین دو نقطه « ب» و «ت» متر 400 = 300 700

د ) در صد شیب بین دو نقطه « ب» و «ت» % 200 = 100 × ( 200 ÷ 400 )

6 ) شکل چین ها در نقشه های زمین شناسی به نوع چین و توپوگرافی زمین بستگی دارد .

7) طول جغرافیایی را با نصف النهارها مشخص می کنند . نصف النهارها دوایری فرضی اند که از دو قطب می گذرند و مبنای آن گرینویچ یا طول جغرافیایی صفر درجه است . طول جغرافیایی صفر کره زمین زا به دونیم کره شرقی و غربی تقسیم می کند .

عرض های جغرافیایی دوایری متحد المرکز هستند به نام مدار که به موازات استوا رسم شده اند و مبنای آنها استوا یا مدار صفر درجه می باشد . استوا یا عرض جغرافیایی صفر درجه کره زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می کند .

8) چون طول جغرافیایی گرینویچ صفر است                                                           پس اختلاف نصف النهار های بین دو شهر 60 = 0 - 60

چون هر ساعت 15 طول جغرافیا را شامل می شود                                                پس اختلاف ساعت   بین دو شهر 4 = 15 ÷ 60

چون شهر مورد نظر در شرق گرینویچ واقع شده است                                              پس خواهیم داشت صبح 10 = 4 + 6

9) خصوصیت نقشه های توپو گرافی و فرق آنها با نقشه های جغرافیایی در این است که روی چنین نقشه هایی ، پستی ها و بلندی های زمین مشخص شده است .

10) مقیاس هر نقشه عبارت است از نسبت فاصله ی دو نقطه در روی نقشه به فاصله افقی همان دونقطه در روی زمین . مقیاس ها را به دو صورت کسری یا ترسیمی نشان می دهند .

11) در نقشه های کوچک مقیاس جزئیات نقشه کمتر ولی وسعت زیادی را در بر می گیرد . اما در نقشه های بزرگ مقیای جزیئات بیشتر ولی وسعت کمتری را در بر می گیرد .

12) در این مقیاس هر سانتیمتر ده کیلومتر است

 

زیرا هر کیلومتر صد هزار سانتی متر است                                                             پس خواهیم داشت : کیلومتر 10 = 100000 ÷ 1000000

13) چون در این نوع نقشه ها نمی توان تمام عوارض طبیعی و جغرافیایی را با مقیاس نقشه و به ابعاد و اشکال حقیقی روی نقشه برد.

14)در روی نقشه از به هم پیوستن نقاطی که دارای ارتفاع مساوی هستند منحنی هایی به وجود می آید که در اصطلاح نقشه برداری آنها را منحنی میزان یا منحنی تراز می نامند .

15) اگر در یک نقشه ، روی یک منحنی تراز عدد 1500 نوشته شده باشد و در منحنی بالاتر از آن عدد 1600 و در محنی پایین تر از 1400 نوشته شده باشد ، نشان دهنده ی این است که در این نقشه منحنی های تراز با اختلاف صدمتری ترسیم شده اند . این اختلاف ، فاصله تراز نامیده می شود .

16) استفاده از آنها به عنوان نقشه ی پایه در تهیه ی نقشه های زمین شناسی است . نقشه های توپوگرافی شکل سطح زمین را در یک منطقه نشان می دهند ، ولی نقشه های زمین شناسی نماینگر وضع زمین شناسی هر محل اند .

17) در نقشه های زمین شناسی ، پراکندگی سطحی سنگ ها یا واحدهای سنگی ، روابط سنی آنها ، وضعیت ساختمانی و همچنین موقعیت کانسارها به نمایش گذاشته می شود .

18) تهیه نقشه زمین شناسی مستلزم مطالعه و بررسی مستقیم منطقه مورد نظر و جمع آوری اطلاعات لازم از بیرون زدگی هاست . علاوه بر جنس سنگ ها و نوع واحدهای سنگی و سن نسبی آنها ، اطلاعات دیگری مثل امتداد و شیب لایه ها و گسل و درزه ها ؛ ضخامت لایه ها ، نوع ساختمان های زمین شناسی ، موقعیت کانسارها و اطلاعات لازم دیگر گردآوری می شود .

19) علاوه بر مهارت زمین شناس به پیچیدگی وضعیت زمین شناسی محل و چگونگی بیرون زدگی سنگ ها نیز وابسته است .

20) در مناطق مرطوب معمولاً سنگ بستر پوشیده از گیاهان و قشر ضخیم خاک است و تهیه نقشه زمین شناسی در این مناطق مشکا می باشد . اما در مناطق خشک ونیمه خشک سنگ ها به طور کامل بیرون زده اند و بنابراین ، تهیه ی نقشه زمین شناسی آسان تر است .

21) برای ارتباط بین بیرون زدگی ها یا همبستگی چینه شناسی در یک منطقه ابتدا از نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی کمک می گیرند.

22) مرز بین واحدهای سنگی مختلف را همبری یا کنتاکت بین لایه ها می گویند .

23) وقتی که لایه ها افقی باشند .

24) وقتی که لایه ها قائم باشند .

 25) الف) به صورت یک رشته خطوط موازی ؛ ب) نوک حرف Vدر تاقدیس ها جهت زاویه میل چین را نشان می دهد ؛ 

 ج ) خلاف جهت نوک حرف Vدر ناودیس ها جهت زاویه میل چین را نشان می دهد . 

26) الف) شیب پهلوهای چین در ناودیس ها به طرف هم است ؛ ب ) شیب پهلوهای چین در تاقدیس از هم دور می شود ؛

ج ) در چین های برگشته شیب لایه ها در هر دو پهلوی چین به یک سمت است .

27) طرح همبری لایه ها در گنبدهای ساختمانی به صورت تقریباً دایره یا بیضی است که شیب لایه ها از مرکز دور می شود و قدیمی ترین لایه در مرکز قرار دارد . طرح همبری در حوضه های ساختمانی هم مانند طرح همبری در گنبدهای ساختمانی است با این تفاوت که شیب لایه ها به سمت مرکز نزدیک شده و جوان ترین لایه در مرکز قرار دارد .

28) گسل قائم به صورت خط مستقیم در نقشه نشان داده می شود . گسل ها موجب قطع شدگی و جابجایی سنگ ها می شوند . گسل ها ممکن است موجب تکرار لایه ها شوند .

/ 0 نظر / 329 بازدید