سؤالات فصل هشتم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

فصل 8 : فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگونی

1) طی فرایند دگرگونی ، کانی های سنگ ............. نمی شوند بلکه با حفظ حالت .............. سنگ بر اثر دخالت عوامل دگرگون ساز تغییر می کنند.

2) محدوده ای که سنگ ها دگرگون می شوند، از پایان ............ شروع می شود و در ابتدای .............. سنگ خاتمه می یابد.

3) به جز آب ، دی اکسید کربن ، اکسیژن ، گوگرد و اسیدها هم در دگرگونی کردن سنگ ها نقش دارند. درست ؛ نادرست

4) سنگ های حاصل از دگرگونی دفنی ، لایه لایه هستند . درست ؛ نادرست

5) در طی دگرگونی سنگ ها ، کانی های دانه ریز با هم یکی می شوند و کانی دانه درشت تر بوجود می آورند به این عمل......................... گفته می شود.

6) اگر سنگ مادر دارای کانی های مانند : میکا و رس باشد ، تحت فشار جهت دار دگرگون شود به شکل ایجاد شده در سنگ ...................... گویند.

7) اگر سنگ مادر دارای کانی های مانند : کوارتز و فلدسپات باشد ، تحت فشار جهت دار دگرگون شود به شکل ایجاد شده در سنگ ...................... گویند.

8) در کدام نوع از درجات دگرگونی ، حفره های موجود در سنگ مادر به کلی از بین می روند؟

1) دگرگونی درجه ضعیف 2) دگرگونی گرمابی 3) دگرگونی درجه متوسط 4) دگرگونی درجه شدید

9) کدام یک از عوامل دگرگون ساز بدون آنکه حالت جامد سنگ دستخوش تغییر شود ، ترکیب کانی ها را عوض می کند ؟

1) حرارت 2) فشار جهت دار 3) تأثیر سیالات 4) فشار همه جانبه    

10) در کدام نوع دگرگونی ، هر چه سنگ ها به ماگما نزدیک تر باشند ، مقدار آب زیادتری را از دست می دهند؟.

1) دفنی 2) مجاورتی 3) حرکتی - حرارتی 4) هیدروترمال

11) کدام یک از کانی های زیر بدون آنکه ترکیب آنها تغییر کند در اثر شدت درجات دگرگونی به کانی دیگر تبدیل می شود.

1) گرافیت 2) کلسیت 3) الیوین 4) کیانیت

12) درجه دگرگونی کانی های گنیس و اسلیت به ترتیب .............. و ................... می باشد.

1) ضعیف - شدید 2) متوسط – ضعیف 3) شدید – ضعیف 4) ضعیف متوسط

13) تعریف کنید : الف ) حد دگرگونی ؛ ب) هاله دگرگونی ؛ ج ) شیستوزیته ؛ د) فولیاسیون ؛

14) مقایسه کنید :

الف ) فشار جهت دار و فشار همه جانبه « در رابطه با دگرگونی » :

ب ) دگرگونی حرارتی و دگرگونی ناحیه ای :

ج ) فولیاسیون و شیستوزیته :

15) در مبحث دگرگونی افزایش دما چه تغییراتی را در سنگ ایجاد می کند؟

16) دگرگونی حرکتی - حرارتی جزء کدام گروه از دگرگونی ها ست ؟ سنگ ها در اثر این نوع دگرگونی چه حالتی به خود می گیرند؟

17) واکنش شیمیایی ذکر  شده را به اختصار شرح دهید .

 

18) چرا از سنگ های دگرگونی در نمای بیرونی ساختمان ها، سدها و پل ها استفاده می کنند ؟

19) هورنفلس ، در چه نوع دگرگونی بوجود می آید ؟ ویژگی های آنرا ذکر نمایید .

20) به چه علت کوارتزیت را در شیشه سازی استفاده می کنند؟

21) کدام یک از سنگ های دگرگونی زیر دارای جهت یافتگی و کدام یک فاقد جهت یافتگی اند؟

هورنفلس ................ ، مرمر .............. ، سنگ لوح ................... ، تالک شیست .................. ، کوارتزیت .................، گنیس ...................

22) بین ستون سنگ های دگرگونی و ستون سنگ مادر ارتباط برقرار کنید .

سنگ لوح                                                 ماسه سنگ آرکوز

میکا شیست                                             بازالت

گنیس                                                       شیل

مرمر                                                         ماسه سنگ آرنیت

هورنفلس                                                  سنگ آهک

کوارتزیت                                                     شیست

فیلیت

23) کدام سنگ دگرگونی است ، که کانی های اصلی آن به ترتیب : بیوتیت ، مسکویت و کلریت می باشد ؟ درجه ی دگرگونی آن مشخص کنید .

24) سنگ گنیس از چه کانی های دگرگونی تشکیل یافته است ؟ درجه دگرگونی آنرا بنویسید .

25) موارد استفاده کانی کیانیت چیست ؟ چرا ؟

26) مورد استفاده سنگ سرپانتی نیت چیست ؟ چرا ؟

27) موارد استفاده مرمر را ذکر کرده و دلایل این استفاده ها چیست ؟

28) سنگ های دگرگون شده کدامین منابع فلزی را در بر دارند ؟نام ببرید .

/ 0 نظر / 209 بازدید