پاسخنامه سؤالات فصل چهارم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات فصل چهار م علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1 ) شدت زمین لرزه همان خسارت وارده است و بزرگی زمین لرزه ،میزان انرژی آزاد شده می باشد.

2 ) در امواج لاو و عرضی جهت انتشار موج بر جهت ارتعاش ذرات عمود است، اما در موج عرضی جهت ارتعاش ذرات عمود بر سطح است در حالی که در امواج لاو جهت ارتعاش ذرات نسبت به سطح موازی است .

3 ) لگاریتم بزرگترین دامنه موج «برحسب میکرون» است که در فاصله یک صد کیلومتری از مرکز زمین لرزه توسط دستگاه لرزه نگار استاندارد ثبت شده باشد.. یک درجه به مقیاس ریشتر اضافه می گردد.

4 ) امواج ریلی مانند حرکات امواج دریا ، ذرات را در یک مدار دایره ای به ارتعاش در می آورند با این تفاوت که در امواج ریلی جهت حرکت دایره ای مخالف جهت حرکت امواج دریا است .

5 ) کانون های کم عمق « با عمق کمتر از 70 کیلومتر » ، کانون های متوسط « با عمقی بین 70 تا 300 کیلومتر » ، کانون های عمیق « با عمقی بیشتر از 300 کیلومتر » .

6 ) نقطه ای است درست در بالای کانون لرزه که امواج لرزه ای زودتز از بقیه ی نقاط به آنجا می رسند . به مجموع پیش لرزه ، لرزه ی اصلی و پس لرزه ، گروه لرزه گویند .

7 ) در یک ایستگاه لرزه شناسی سه دستگاه لرزه نگار وجود دارد ، که یکی ارتعاشات قائم و دو تای دیگر ارتــعاشات افقی را ثبت می کند .

8 ) گزینه « 1 » 10 برابر صحیح است .

9) نیرو های حاصل از عوامل مختلف تکتونیکی ، در مجموعه ی سنگی یک ناحیه ذخیره شده تا از حد آستانه ی مقاومت سنگ تجاوز کند . این انرژی در اثر شکستگی سنگ آزاد شده ، به صورت موج به سطح زمین رسیده و سبب لرزش زمین در آن منطقه می شود .

10) با استفاده از منحنی زمان فاصله و داده های زمان رسید سه ایستگاه لرزه نگاری ، فاصله ایستگاه ها را با مرکز سطحی محاسبه نموده ، سپس به مرکزیت ایستگاه ها و شعاع فاصله از مرکز سطحی لرزه ، دوایری رسم می کنیم که این دایره ها فقط در یک نقطه مشترک هستند و آن محل ، مزکز سطحی زمین لرزه می باشد .

11) چون بارسم دایره ی اول ، تمامی محیط دایره می تواند مر کز سطحی زمین لرزه باشد که فقط یک نقطه از این محیط مد نظر ماست . با رسم دایره ی دوم ، دایره ی اولی را در دونقطه قطع می کند که فقط یکی از نقاط مرکز سطحی می باشد . دایره سوم از یکی از دو نقطه مشخص شده عبور می کند که همان مرکز سطحی لرزه می باشد .

12) در کمربندهای زمین لرزه که مهمترین آین کمربندها عبارتند از حاشیه های اقیانوس آرام و کمر بند آلپ هیمالیا که بر کوه های جوان کره زمین مانند آلپ ، البرز ، زاگرس و هیمالیا منطبق هستند . کشور ما روی کمربند زمین لرزه ی آلپ هیمالیا قرار گرفته است .

13) در مناطق که زمین لرزه رخ می دهد ، با ازدیاد نیروی وارده ، حرکاتی در امتداد شکستگی ها و گسل های قدیمی به وجود می آید که ضمن آزاد کردن انرژی سبب می شود که گسل ها وضعیت جدید به خود بگیرند .

14) تعدادی از زمین لرزه ها در محل شکستگی های قدیمی اتفاق می افتند . در این مناطق ، با ازدیاد نیروی وارده ، حرکاتی در امتداد شکستگی ها و گسل های قدیمی به وجود می آید که ضمن آزاد کردن انرژی سبب می شود که گسل ها وضعیت جدید به خود بگیرند .

/ 0 نظر / 318 بازدید