پاسخنامه سؤالات فصل سوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل سوم آب در دریا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

1 ) تعدیل دمایی در سواحل قاره ها ، تغییر و فرسایش سواحل ، محل رسوبگذاری رسوبات قاره ای ، محل تشکیل سنگ های رسوبی

2 ) درجه شوری : مقدار نمک های محلول در آب اقیانوس ها را که برحسب گرم برکیلوگرم آب بیان میکننددرجه شوری گویند. ترموکلاین : فاصله میان لایه سطحی آب و قسمت های عمیق که دمای آب کاهش پیدا میکندرا ترموکلاین گویند. .

3 )   گرم 25000 = 40 ÷ 1000000        ؛     1000000  = 1000 × 1000

      کیلوگرم 25 = 1000 ÷ 25000

4 ) منیزیم د رهواپیما سازی و برم در تهیه محصولات عکاسی کاربرد دارد .

5 ) الف ) 10 = 5 - 15        ،            ب ) اتمسفر فشار 1 = 10 ÷ 10

6 ) دما ، شوری و مواد معلق .

7 ) چون در این مناطق به علت تبخیر بالا و بارندگی کمتر میزان درجه شوری آب دریا ها بالا می باشد .

8 ) اثر باد (موج ) ، نیروی گرانشی ماه وخورشید ( جزر و مد ) ، چگالی

9 ) در قاعده موج آب دریاها دیگر حرکتی ندارند . قاعده موج عمقی برابر با نصف طول موج است .

10 ) در قاعده موج آب دریاها دیگر حرکتی ندارند . قاعده موج عمقی برابر با نصف طول موج است .

11 ) متر 24 = 2 × 12

12 ) متر 15 = 2 ÷30

13 ) جریان های سطحی و جریان ها عمیق ، جریان های سطحی در تعادل دمایی سواحل اقیانوس و دریاها و جریان ها ی عمیق در زندگی آبزیان نقش دارند .

14 ) بادهای عمومی ، تغییر چگالی در دو منطقه ، حرکت وضعی زمین و شکل بستر از عوامل اصلی جریان های سطحی است . از ویژگی های جریان های سطحی می توان وسعت زیاد و عمق کم آن ها اشاره کرد . از جریان های سطحی مهم جهان گلف استریم و لابرادور را می توان نام برد .

15 ) اختلاف چگالی در اثر تغییرات شوری ، مواد معلق و دما . آب مناطق پر چگال به سمت مناطق کم چگال جریان پیدا می کند . که معمولاً این اختلاف چگالی موجب جابجایی آب و تشکیل جریان های قائم می شود.

16 ) جریان های عمیقی که از سمت خلیج فارس به دریای عمان و جریان های سطحی که از دریای عمان به خلیج فارس در حرکت هستند از بین می روند و رفته رفته به درجه شوری خلیج فارس افزوده می شود.

17 ) به همراه آبی که به سوی اعماق دریا میرود مقدار زیادی اکسیژن محلول وجود دارد و در ضمن ، هنگامی که آبها از عمق به سطح می آیند ، مقدار زیادی ترکیبات نیترات و فسفات دار به همراه می آورندپلانکتون های گیــــاهی که مهمترین زنجیره غذایی دریاها را تشکیل می دهند به این مواد نیاز فراوانی دارند .

18 ) فلات قاره و سراشیب قاره را روی هم حاشیه قاره گویند . در بستر اقیانوس اطلس سراشیب قاره بوسیله خیز قاره به دشت مغاکی متصل میشود اما در اقیانوس آرام بعد از شیــب قاره گودالهای عمقی در امتداد حاشیه قاره داریم به نام دراز گودال .

19) به مسطح ترین و عمیق ترین بخش حوضه اقیانوسی دشت مغاکی گویند در حالی که به رشته کوه های خطی و طویل کف اقیانوس ها پشته اقیانوسی گویند.

20) 1 نسبتاً آرام 2 خیز قاره

/ 0 نظر / 49 بازدید