بازدید علمی از معدن مس مزرعه اهر

   

  

    

 

معدن مس مزرعه در 25 کیلو متری شمال شهرستان اهر در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است عملیات اکتشاف این معدن توسط گروهی فرانسوی به موازات استخراج آن از سـال 1337 شروع شـد وتا سال 1350 ادامــه داشــت ,از ســال 1350 استخراج آن تعطیل شد تا اینکه در 1367 دوبـاره مورد مطاله قرار گرفت وپس از بازسازی بخــشـهای تخریب شده ,اسـتـخراج آن دوبـاره شروع شــد و در سـال 1375 کارخــانه تغلیظ به این مجــموعه اضافه شد ودر حـال حـاضر به شرکت صنایع مس ایران واگذار شده است.

کانیهای موجـــود در معــدن مـــس مزرعـــه :

منیتیت _ پـیریت _ کـالو پـیریت _ همــاتیت _ بورنیت _ تترا ادریت _ کلومین _ شیلیت_ بسیمویت خالص_ والفرامین

مـس مزرعــه در اثر مـجاورت گرانــــیتوئـید های الیـگومیـوسـن با آهـکهای کــرتاسه بصــورت اسکـــارن بوجود آمده است .برای استـخراج در معدن تونل هایی حفر شده اسـت که در درون لایه

اسکارن می باشند که توسـط دو لایه گرانیــت و آهک با شیب تقریبی90درجه قرار گرفته اسـت و از این روتشخیص کمر بالا وپایین ممکن نمی باشد , مواد استخراجی درکارخانه تغلیظ تا عیار32 درصد مـس می توانند تغلـیظ شوند وسپــس بـه صورت کنسانتره ها بسته بندی شده وبه کارخـانـه تغلیــظ مـس ســر چشــمه منـتـقل می گـردد.

 

/ 0 نظر / 204 بازدید