سؤالات فصل چهارم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

سؤالات فصل چهارم آب در خشکی

1 ) چه عواملی بر مقدار رواناب تأثیر دارد ؟

2) حوضه آبریز را تعریف نموده و بنویسید منظور از خط تقسیم چیست؟

3) چه عواملی تعیین کننده سرعت رودند؟

4)آبدهی را تعریف نموده ، آنرا چگونه بیان میکنند و چه عواملی در آن مؤثرند؟

5) موقعیت سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد ؟

6)منطقه تهویه واشباع در آبهای زیر زمینی را با همدیگر مقایسه نمایید.

7) تخلخل را تعریف نموده و بنویسید به چه عواملی بستگی دارد ؟

8) منظور از نفوذپذیر سنگ یا رسوب چیست وبه چه عواملی بستگی دارد؟

9) انواع آبخوان را نام برده و آنهار با یکدیگر مقایسه نمایید.

10) منظور از سطح پیزومتریک چیست ؟

11)چرا در چاه آرتزین آب خود به خود بیرون می ریزد؟

12) چشمه چگونه بوجود می آید؟

13) منظور از سختی آب چیست و چگونه آنرا میتوان اندازه گیری نمود؟

14) ترکیب شیمیایی آبهای زیر زمینی به چه عواملی بستگی دارد ؟

15) چرا خاک مناطق حوضه های بسته برای کشاورزی مناسب نیست؟

16)یخچالها چند درصد از سطح خشکیهای جهان را می پوشانند و بزرگترین پوشش یخی زمین در کجا واقع شده با چه مساحتی ؟

17) نحوه تشکیل یک یخچال را به اختصار شرح دهید .

18) دو دلیل اصلی پیشروی و پسروی یخچالها را ذکر کنید.

19) اهمیت دریاچه ها در دو بند ذکر کنید .

20) دریاچه های خزر ، بایکال ، لاسم و ولشت هر کدام چگونه بوجود آمده اند؟

21) چهار راه تشکیل دریاچه ها را با ذکر مثال نام ببرید.

22) ترکیب شیمیایی دریاچه ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

23) حجم آبی که در یک ساعت از مقطع عرضی رودخانه ای با آبدهی ده متر مکعب در ثانیه عبور می نماید را حساب کنید ؟

/ 0 نظر / 73 بازدید