پاسخنامه سؤالات فصل یک علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل اول علوم زمین سال چهارم علوم تجربی

1 ) الف ) مدار حرکت همه سیارات به دور خورشید بیضی است و خورشید در یکی از دو کانون بیضی قرار دارد.

ب ) هر سیاره ، چنان به دور خورشید می گردد که خطی که سیاره و خورشید را به هم وصل می کند ، در زمان های مساوی ، مساحت های مساوی ایجاد می کند.

 ج ) زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید ، با افزایش فاصله آن ها از خورشید زیاد می شود .  d³ = p²   

2 )   

 

3 ) سیارات زمین مانند ، از مواد سنگی و فلزی و اندکی گاز تشکیل شده اند ، اما سیارات مشتری مانند ، از گازهای هیدروژن وهلیم ساخته شده اند و مقادیری متفاوتی از گروه یخ ها ( آب ، آمونیاک و متان ) دارند.

سیارات زمین مانند اتمسفری رقیقی دارند در حالی که اتمسفر سیارات مشتری مانند بسیار غلیظ می باشد

4 ) او دو نفر را در دو نقطه ی مختلف قرار داد تا به طور همزمان زاویه ماه را باسطح افق اندازه بگیرند . براه فاصله مکانی آن دو نفر را تعیین کرده بود که قاعده ی یک مثلث در نظر گرفت در این صورت با استفاده از روابط مثلثاتی می توان مقدار زاویه سوم ، و طول وتر آن را که همان فاصله ماه تا زمین است را تعیین کرد.

5 ) در شب 21 نیمه دوم روشن ماه را می بینیم که به آن تربیع دوم گویند . ماه در تربیع دوم در نیمه شب طلوع می کند .

6 ) به مجموعه ای از سنگ ریزه ، غبار و گازهای منجد معلق در فضا دنباله دار می گویند .

7 ) اندازه فاصله میان زمین و حدود 6000 ستاره ای که در نزدیکی زمین واقع اند ، با استفاده از روشی به نام اختلاف منظر محاسبه می شود.

8 ) در فاصله معادل یک پارسک قرار دارد.

9 ) شدت نور ستاره به نسبت عکس مجذور فاصله تغییر می کند.

10 ) نزدیکترین ستاره « قنطوروس » بزرگترین ستاره « گیرنده ی عنان »رقیق ترین ستاره « ابط الجوزا » چگالترین ستاره « کوتوله ی سفید »

11 ) انحراف محور زمین و حرکت انتقالی زمین .

12) الف) اگر زمین مسطح باشد ، باید در همان زمان که خورشید به شهر سین عمود می تابد ، د شهر اسکندریه و سایر نقاط نیز باید قائم بتابد وسایه نداشته باشند.

ب ) اگر زمین کروی باشد ، باید در همان زمان ، در سایر مناطق اجسام سایه هایی با طول های متفاوت داشته باشند ؛ یعنی خورشید به سایر نقاط مایل می تابد.

13) چون تا قرن شانزدهم میلادی نظریه زمین مرکزی حاکم بود و بعد از توسط دانشمندانی مانند : کوپرنیک ، کپلر و گالیه این نظریه مردود شد.

14) هر کهکشان از گرد آمدن تعداد زیادی ستاره ، فضای بین ستاره ای ، سیارات و گرد و غبار و سایر اجرام آسمانی تشکیل شده است که تحت تأثیر نیروی گرانش متقابل با یکدیگر ، نگه داشته شده اند .

15) الف ) 100 هزار سال نوری ؛ ب) 10 هزار سال ؛ ج) سی هزار سال نوری

16) اگر جرم خورشید دو برابر شود ، مقدار نورش هشت برابر می شود .

17) به دام افتادن ذرات باردار حاصل از بادهای خورشیدی در میدان مغناطیسی زمین و برخورد آنها با گازهای اتمسفر بالای سطح زمین در این مناطق ، باعث تشکیل شفق قطبی می شود .

18) به جریان مواد پرتاب شده توسط خورشید ، باد خورشیدی می گویند . که قسمت اعظم باد خورشیدی از ذرات باردار (پرتون و الکترون ) تشکیل شده است . بادهای خورشیدی سبب فشرده شدن میدان مغناطیسی زمین و سمت روبه خورشید ، اختلال در سیستم های ماهواره ای ، رادارها و ارتباطات رادیویی می شود .

19) مواد تشکیل دهنده سیارات منظومه شمسی به سه گروه گازها ، سنگ ها و یخ تقسیم می شوند . مواد گازی ، انهایی هستند که نقطه ذوبشان به صفر مطلق یعنی منفی 273 درجه سانتی گراد ، نزذیک است و شامل هیدروژن و هلیم هستند . مواد سنگی را بیشتر ، کانی های سیلیکاتی و آهن تشکیل می دهند نقطه ذوب این مواد از 700 درجه سانتی گراد بالاتر است . یخ ها در بین این دو قرار دارند و شامل آمونیاک ، متان ، دی اکسید کربن و آب هستند .

20) بین مدار 5/23 درجه شمالی( مدار رأس السرطان ) تا 5/23 درجه جنوبی ( مدار رأس الجدی) . در اول بهار خورشید به استوا عمود می تابد ، سپس رفته رفته به عرض های جغرافیایی در نیمکره شمالی عمود می تابد تا در اول تابستان به مدار رأس السرطان میرسد . حال از این زمان به بعد به عرضهای جغرافیایی نیکره شمالی به سمت استوا عمود می تابد تا در اول پاییز برای بار دوم به استوا برسد . سرانجام تابش عمود خورشید به عرض های جغرافیایی در نیمکره جنوب میرسد تا در اول زمستان به مدار رأس الجدی برسد و از اینجا به بعد به عرض های جغرافیایی جنوبی به سمت استوا عمود می تابد تا بار دیگر در اول بهار به استوا عمود بتابد .

21) در حالت بدر و ماه نو ، چون نیروی گرانشی ماه و خورشید در یک راست قرا می گیرند .

22) ماه گرفتگی در حالت بدر اتفاق می افتد ، چون زمین بین خورشید و ماه قرار گرفته است و سایه زمین بر روی ماه می افتد . خورشید گرفتی در حالت ماه نو اتفاق می افتد ، چون ماه بین زمین و خورشید قرار گرفته است و سایه ماه بر روی زمین می افتد .

23) شهاب ها قطعات سنگ هایی اند که در فضا سرگردان اند و ضمن حرکت ، با جو فوقانی زمین برخورد می کنند و حاصل اصطکاک آنها ، تولید حرارت زیاد ، سوختن و نورانی شدن است . اگر شهابی چنان بزرگ باشد که بتواند باسطح زمین برخورد کند ، در این صورت به آن شهاب سنگ یا شخانه گویند .

24) به مجموعه از سنگ ریزه ، غبار و گازهای منجمد معلق در فضا دنباله دار می گویند ، که مدار آنها بیضی بسیار کشیده است . مانند دنباله دار هالی ، که در زمانی به خورشی و زمین بسیار نزدیک می شود و در زمانی دیگر از حاشیه منظومه شمسی خارج می شود .

/ 0 نظر / 628 بازدید