نمونه سؤالاتی از فصل دوم کتاب زمین شناسی سال سوم علو تجربی

نمومه سؤالاتی از فصل دوّم آب در هوا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

1 ) رطوبت مطلق را تعریف کنید .

2 ) منظور از رطوبت نسبی چیست ؟

3 ) اگر در دمای 40 درجه ، رطوبت نسبی هوا 80 درصد و رطوبت لازم برای اشباع هوا در این دما 60 گرم باشد ، مطلوب است : الف ) محاسبه رطوبت مطلق هوا در آن دما ب ) این هوا چند گرم بخار آب جهت اشباع نیاز دارد .

4 ) اگر ارتفاع تشکیل ابـر بیش از ارتفاع معــمولی ابرها باشد در جلـــوی نام آن پیــشوند .................. قرار می دهــند و اگر ابر قدرت بارندگی داشته باشد ، در جلو نام کلمه ................... را به کار می برند.

5 ) نقطه ی شبنم چیست ، و ابر چگونه تشکیل می شود ؟

6 ) به چه علت بین عرض های جغرافیایی 40 تا 50 درجه ی شمالی و جنوبی مقدار بارنگی بیشتر از تبخیر است ؟

7 ) آب وهوا تابع چه عواملی هستند ؟

8 ) چه زمانی دو دماسنج تر و خشک هر دو یک دما را نشان میدهند .

9) اگر در دمای 35 درجه ، رطوبت نسبی هوا 60 درصد و رطوبت لازم برای اشباع هوا در این دما 40گرم در متر مکعب باشد ، مطلوب است : الف ) محاسبه رطوبت مطلق هوا در آن دما ب ) این هوا چند گرم بخار آب جهت اشباع نیاز دارد .

10 ) به چه علت بین عرض های جغرافیایی 30 تا 25 درجه ی شمالی و جنوبی مقدار تبخیر بیشتر از بارندگی است ؟

/ 0 نظر / 122 بازدید