سؤالات فصل یک زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

نمونه سؤالاتی از فصل اول زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

1) کدام ویژگی ها زندگی بر روی زمین را برای ما امکان پذیر ساخته است ؟

2) نشانه های بی توجهی ما نسبت به هوا کره را ذکر کنید .

3) چرا مطالعه و شناخت آب کره در کشور ما از اهمیتی خاص برخوردار است ؟

4) با ذکر یک مثال توضیح دهید که چگونه شناخت انسان از زمین افزایش یافته است ؟

5) خاک چیست و چه اهمیتی دارد؟

6) با ذکر دو مثال به اختصار توضیح دهید که علم زمین شناسی از دیر باز تا کنون در بین ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است؟

7) علاوه بر انرژی هسته ای ، کدام انرژی های دیگر در کشور ما مورد استفاده و مطالعه قرار گرفته است؟

8) کدامین قابلیت ها سبب گردیده تا ایران در بین کشورهای جهان کشوری قدرتمند و تأثیر گذار باشد؟

9) تجربه زمین لرزه های ژاپن به ما آموخت که تنها داشتن ساختمان های محکم برای مواجهه با پدیده طبیعی مانند زمین لرزه کافی نیست ، بلکه ............................................................................................... ، نیز مهم می باشد.

10) به چه دلیل امروزه شناخت جنس و ساختار تشکیل دهنده زمین از اهمیت خاصی برخوردار است ؟

11) چرا نمی توانیم از منابع زمین بی رویه استفاده کنیم ؟ با ذکر میک مثال توضیح دهید .

12) چرا سازمان علمی فرهنگی یونسکو، سال 2008 میلادی را سال سیاره زمین نامگذاری کرد؟

13) به چه دلایلی ایران نگین زمین شناسی جهان است ؟

14) زمین شناسی علم ................. است . زمین شناسان چگونگی ................... ، ویژگی ها ، ساختار ، ترکیب ................... و....................... که از زمان پیدایش زمین بر آن گذشته است را ، مطالعه می کنند.

15) به طور کلی دانش زمین شناسی به دو بخش اصلی ، ............................. و .................................... تقسیم می شود.

16) محل اصلی کار زمین شناس کجاست و با ذکر یک مثال بنویسید زمین شناسی زیست محیطی به حل چه مسائلی توجه دارد؟

17) از شاخه های علم زمین شناسی زمین شناسی نفت و دیرینه شناسی را به اختصار شرح دهید.

18) علم ژئوفیزیک و علم ژئوشیمی را جداگانه تعریف کنید.

19) از شاخه های علم زمین شناسی پترولوژی و ژئومورفولوژی را با همدیگر مقایسه کنید.

20) هیدروژئولوژیست به کدام زمین شناسان گفته می شود؟

21) زمین شناسی اقتصادی را با زمین شناسی مهندسی مقایسه کنید .

22) دایره مطالعاتی علم تکتونیک و زمین شناسی پزشکی را به اختصار شرح دهید؟

23) در علم رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، فرایند های ................. و ..................و تبدیل ................. به .................... مطالعه می شود .

24) کدام جمله درست و کدام نادرست است ؟

الف ) تکتونیک ، علم شناسایی و بررسی گسل ها ، درزه ها و چین هاست .

ب ) پاسخ به سؤال شیوه زندگی دایناسورها ، در حیطه دانش زمین شناسی فیزیکی است .

ج ) ایران مانند سایر کشور های پیشرفته جهان ، از اورانیوم در صنایع داروئی استفاده می کند .

25) هر کدام از موارد زیر ، در ارتباط با کدام یک از شاخه های زمین شناسی می باشد ؟

1) زمین شناسی مهندسی ؛           2) ژئوفیزیک ؛               3) آب شناسی ؛        4) تکتونیک ( زمین ساخت )

الف ) تشکیل سفره های آب زیرزمینی

ب) چگونگی تشکیل رشته کوه البرز

ج) شناسایی ذخایر و معادن زیر زمینی با استفاده از امواج لرزه ای

26) انتخاب مناسب ترین محل برای ساخت سد و نیروگاه ، در تخصص کدام یک از شاخه های علم زمین شناسی می باشد ؟

الف) زمین شناسی اقتصادی               ب) زمین شناسی مهندسی                        ج) ژئو مورفولوژی                                د) دیرینه شناسی

/ 0 نظر / 122 بازدید