سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت اول

سؤالات فصل پنجم (( قسمت اول )) شناسایی کانی ها

1) به طور کلی سنگ به چه ماده ای گفته می شود ؟در زمین چند گروه سنگ وجود دارد ؟

2) منظور از چرخه ی سنگ چیست ؟

3) هشت عنصر اصلی طبیعی که در ترکیب پوسته زمین به مقدار فراوان وجود دارد کدامند ؟

4) کانی چیست ؟ دارای چه ویژگی هایی می باشند ؟

5) فراونی کانی ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

6) موادی که در پایین نام برده شده اند کدام کانی هستند و کدام کانی نیستند ؟

الف ) شیشه            ب) یخ                    ج) نفت           د) یاقوت        هـ ) مروارید     و) گوگرد                  ز) نمک طعام            ح ) برف

7) کانی ها به چند روش ممکن است بوجود آیند؟با ذکر مثال .

8) شکل بلور به چه عواملی بستگی دارد ؟ از لحاظ شکل ، کانی ها را در چند سیستم (خانواده) تقسیم می کنند؟ با ذکر مثال نام ببرید .

9) اندازه ی بلور به چه عاملی بستگی دارد ؟ از این لحاظ ، بلورها به چند قسمت تقسیم می شوند؟ نام ببرید ..

10) هر چه برای تشکیل بلور زمان بیشتری صرف شده باشد ، بلور ............. می شود و هر چه برای تشکیل بلور زمان کمتری صرف شده باشد ، بلور ................. می شود.

11) بلورهای مصنوعی در چه جهاتی استفاده می شوند؟ با ذکر مثال .

12 ) منظور از سختی یک کانی چیست ؟به چه عواملی بستگی دارد ؟

13) مقیاسی که برای مقایسه ی سختی کانی ها به کار برده می شود چه نامیده می شود ؟ چند درجه دارد ؟ نرم ترین و سخت ترین کانی در این مقیاس کدامند ؟

14) سختی کانی های زیر را بنویسید .

الف) فلوئوریت           ب) توپاز              ج) آپاتیت               د) ارتوز        هـ ) کلسیت و) کرندوم                   ز) کوارتز            ح ) ژیپس

15) با چه وسایلی سختی کانی های زیر را اندازه میگیرند؟

الف) فلوئوریت         ب) ژیپس             ج) آپاتیت             د) ارتوز                         هـ ) کلسیت            و) کوارتز

16) برای اطمینان از سختی اندازه گیری شده چه باید کرد ؟

17) جلا چیست و بر چند قسم است ؟ آنها را بایکدیگر مقایسه نمایید. باذکر مثال.

18) منظور از کلیواژ (( رَخ )) چیست ؟ به چه عواملی بستگی دارد ؟

19 ) در کانی های زیر نوع رَخ را مشخص کنید .

الف) فلدسپاتها          ب) نمک طعام               ج ) کلسیت             د) گالن          هـ) دولومیت              و) میکاها

20) کدام کانی است که بر روی کوارتز خراش می اندازد ولی بر روی توپاز پودر می شود ؟ موارد استفاده ی این کانی را ذکر کنید.

21 ) چگالی نسبی را تعریف کرده و با ذکر مثال بنویسید به چه عواملی بستگی دارد ؟

22) رنگ اصلی کانی کوارتز چیست ؟ چرا این کانی به رنگ های مختلف دیده می شود ؟

23) یاقوت همیشه رنگ ...............دارد ، فیروزه به رنگ ..............، گرافیت همیشه به رنگ ...........و مالاکیت همیشه به رنگ .........دیده می شود.

24) چگالی نسبی کانی های سیلیکاتی حدود .......... تا .............. ، چگالی نسبی گالن .............. و چگالی نسبی باریت ................ می باشد .

25 ) منظور از رنگ خاکه کانی چیست ؟ رنگ و رنگ خاکه ی ، ( طلا و پیریت ) و ( هماتیت و مانیتیت ) را باهم مقایسه کنید.

26) راه های شناسایی کانی های زیر را دو به دو با هم مقایسه نمایید.

الف ) دولومیت و کلسیت                    ب) هالیت و سیلویت                                   ج ) طلا و گوگرد                                  د) میکا و ژیپس

27) کانی های زیر با کدام ویژگیها شناخته می شوند ؟ به هم وصل کنید .

خاصیت مغناطیسی                                                     کائولینیت

جذب آب بالایی دارد(( به زبان میچسبد))                          گرافیت

لمس چرب دارد                                                            مانیتیت

/ 0 نظر / 90 بازدید