پاسخنامه سؤالات فصل دوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

 پاسخنامه ی نمونه سوالات مربوط به فصل دوّم آب در هوا زمین شناسی سال سوم علوم تجربی

1 ) مقدار جرم بخار آب موجود در واحد حجم هوا را رطوبت مطلق هوا گویند.

2 ) رطوبت نسبی عبارت است از نسبت رطوبن مطلق هوا به رطوبت مطلق اشباع هوا که بصورت درصد بیان می گردد..

3 )    ، 100 / ( 60 × 80 ) = رطوبت مطلق ، ( 60 / رطوبت مطلق) = (100/80 ) ( الف )

گرم در متر مکعب  48 = رطوبت مطلق

بخار آب نیاز دارد گرم 12 = 48- 60 (ب)

4 ) اگر ارتفاع تشکیل ابـر بیش از ارتفاع معــمولی ابرها باشد در جلـــوی نام آن پیــشوند آلتو قرار می دهــند و اگر ابر قدرت بارندگی داشته باشد ، در جلو نام کلمه نیمبو را به کار می برند.

5 ) دمایی که در آن هوای غیر اشباع به حالت اشباع در آید را نقطه شبنم گویند . برای تشکیل ابر باید هوای مرطوب سرد شده و دمای آن به زیر نقطه شبنم برسد .

6 ) به علت برخورد بادهای مخالفی است ، که از جانب قطب و منطقه معتدله می وزند و در این مناطق جبهه های پر بارانی را تشکیل می دهند.

7 ) آب و هوا تابع دو عامل دما و بارش هستند .

8 ) زمانی که رطوبت نسبی هوا 100 درصد باشد یا هوا از بخار آب اشباع گردد.

9 )    ، 100 / ( 40 × 60 ) = رطوبت مطلق ، ( 40 / رطوبت مطلق) = (100/60 ) ( الف )

 سانتی متر مکعب 24 = رطوبت مطلق

بخار آب نیاز دارد گرم 16 = 24- 40 (ب)

10) بعلت وزش بادهای خشک در این منطقه که میزان تبخیر و جذب بخار آب و رطوبت را زیاد نموده است .

/ 0 نظر / 47 بازدید