علوم زمین و علوم وابسته در آموزش و پرورش

ٍEarth Science and Associate of Science in Education

» میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق مبارک :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٥
» ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) ویاران با وفایش تسلیت باد :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٥
» سؤالات درس نهم جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
» پاسخنامه ی سوالات درس هفتم از فصل 4 جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳٩٤
» سؤالات درس ششم از فصل 4 جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳٩٤
» پاسخنامه سؤالات درس پنجم جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤
» سؤالات درس پنجم جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤
» پاسخنامه سؤالات درس چهارم جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: شنبه ٥ دی ۱۳٩٤
» سؤالات درس چهارم جغرافیا سال چهارم متوسطه « پیش دانشگاهی » :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٤
» پاسخنامه سؤالات درس سوم جغرافیا سال چهارم :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤
» سؤالات درس سوم جغرافیا سال چهارم :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳٩٤
» پاسخنامه سؤالات درس دوّم جغرافیا سال چهارم « پیش دانشگاهی » :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳٩٤
» سؤالات درس دوّم جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٤
» پاسخنامه سؤالات درس اوّل جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٤
» سؤالات درس اوّل جغرافیا سال چهارم علوم انسانی :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤
» قابل توجه دانش آموزان سال چهارم علوم انسانی :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤
» سؤالات و پاسخنامه آزمون زمین شناسی در شهریور ماه 1393 :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» امتحان زمین شناسی سال سوم علوم تجربی در خرداد ماه 1393 :: سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کلیاتی در مورد زمین شناسی استان آذربایجان غربی :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» اگر می خواهید در امتحانات موفقیت شوید اینجا را بخوانید :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» طوفان و سرما در انتظار زمین؛ :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کشف قاره ای کهن در اعماق اقیانوس هند :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بازدید علمی از سایت ژئوترمال مشکین شهر :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بازدید علمی از معدن مس مزرعه اهر :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پاسخنامه فصل دهم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سؤالات فصل دهم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پاسخنامه فصل نهم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پاسخنامه سؤالات فصل نهم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سؤالات فصل نهم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پاسخنامه سؤالات فصل هشتم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل هفتم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل ششم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» سؤالات فصل هشتم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» سؤالات فصل نهم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل هشتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» سؤالات فصل هشتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» سؤالات فصل هفتم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل هفتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» سؤالات فصل ششم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» سؤالات فصل هفتم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» سؤالات فصل ششم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل ششم علوم زمین سال چهارم تجربی :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
» سوالات نهایی زمین شناسی سال سوم علوم تجربی در دی ماه 1392 :: جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت سوم :: جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت دوم :: جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل پنجم علوم زمین سال چهارم علوم زمین :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت اول :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت سوم :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت دوم :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» سؤالات فصل پنجم از علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل چهارم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» سؤالات فصل پنجم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی قسمت اول :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» پاسخنامه فصل چهارم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» سؤالات فصل چهارم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل سوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
» سؤالات فصل چهارم علوم زمین سال چهارم تجربی :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم تجربی :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
» سؤالات فصل سوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل دوم علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل دوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» سؤالات فصل سوم زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» سؤالات فصل دوم علوم زمین سال چهارم زمین شناسی :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» پاسخنامه سؤالات فصل یک علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» نمونه سؤالاتی از فصل دوم کتاب زمین شناسی سال سوم علو تجربی :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» پاسخنامه نمونه سؤالات فصل یک کتاب زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» سؤالات فصل یک زمین شناسی سال سوم علوم تجربی :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» سؤالات فصل 1 علوم زمین سال چهارم علوم تجربی :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» سوالات امتحان نهایی زمین شناسی در شهریور ماه 92 :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» پاسخنامه و سؤالات امتحان زمین شناسی سال سوم علوم تجربی در خرداد 1392 :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» نمونه سؤالات نهایی زمین شناسی سال سوم علوم تجربی در دی ماه 1391 :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢